http://kyjany.kiev.ua/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/300144slide1.jpglink
http://kyjany.kiev.ua/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/623143slide4.jpglink
http://kyjany.kiev.ua/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/631817slide6.jpglink
http://kyjany.kiev.ua/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/805385slide8.jpglink
0 1 2 3
Progress bar
A+ R A-

Протокол чергових загальних зборів акціонерів від 17.04.2015 р.

ПРОТОКОЛ  №1

чергових      Загальних зборів   акціонерів  ПАТ  «Кияни»

м. Київ                                                                  17 квітня 2015 р.

пр.-т Московський,9                                              15-00год

корп.3,офіс 3-201

Дата складання переліку акціонерів , які мають право на участь у загальних зборах ПАТ «Кияни» 10 квітня 2015р.

Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснювалася на підставі переліку акціонерів Товариства , складеного та наданого ПАТ Національним депозитарієм України. Згідно переліку акціонерів загальна кількість  голосуючих акцій, які мають право голосу на загальних зборах акціонерів, складає 588 050 штук.

За підсумками  проведеної  реєстрації на зборах є присутніми  9 акціонерів та їх    представників, які володіють 588118 акціями  ПАТ «Кияни».

Статутний капітал Товариства на день проведення зборів складає  6 443 000,0грн. Кількість випущених іменних простих акцій  644 300 штук.

Згідно зі ст. 42 Закону  України «Про акціонерні товариства», голосування  на  загальних  зборах акціонерів проводиться за принципом: одна акція – один голос.

Кількість акцій , які приймають участь в голосуванні на зборах  588050штук, що становить  99,9884 відсотків від загальної  кількості голосів акціонерів, які мають право голосу на чергових Загальних зборах акціонерів  Товариства.

Відповідно до ст.41 Закону України  „ Про акціонерні товариства” загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що мають відповідно до Статуту товариства більш, як 60 відсотків голосів.

Збори визнано правомочними.

Запропоновано    роботу загальних  зборів  розпочати. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на чергових Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів.

Порядок денний чергових загальних зборів акціонерів доведено до відома акціонерам способом передбаченим Статутом Товариства - персонально простими листами за 30 днів до дати проведення річних загальних зборів. Повідомлення про проведення річних загальних зборів було опубліковане у офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку – Бюлетень«Цінні папери України »42 (4086) від 10 березня 2015р, стор. 10.

Порядок денний зборів:

1. Обрання робочих органів Загальних зборів акціонерів ПАТ «Кияни».

2. Звіт   Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Кияни» за 2014 рік та завдання на 2015 рік, затвердження річного звіту Товариства за 2014р.

3. Звіт Наглядової ради ПАТ «Кияни» та затвердження звіту Наглядової ради.

4. Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Кияни» за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ «Кияни» у 2014 році.

6. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, які вчинялися ПАТ «Кияни» у період з 10 квітня 2014 року  до 17 квітня 2015 року,  якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.

7.Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які  можуть вчинятися ПАТ «Кияни» протягом одного  року,  якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства. Про надання повноважень щодо укладення таких правочинів та підписання документів пов’язаних з ними.

По першому питанню порядку денного:

«  Обрання робочих органів Загальних зборів»

На підставі доповіді, Голови Правління ПАТ «Кияни» Марченко В.В., запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 1. Проект рішення оголошено на зборах :

Голова зборів       -                  Марченко В.В.

Секретар                -                  Володіна С.С.

Лічильна комісію  у складі  трьох осіб:

Голова лічильної комісії -       Ремез К.С.

Член лічильної комісії     -       Вернигора В.А.

Член лічильної комісії    -        Яцков Ю.П.

Голосували  по першому питанню:

За -    588050 голосів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на зборах

Проти     -    немає   голосів;

Утримались – не має голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Для  проведення зборів  обрати:

Головою зборів    -    Марченко В.В.

Секретарем           -     Володіна С.С.

Лічильну  комісію  у складі  трьох осіб:

Голова лічильної комісії -       Ремез К.С.

Член лічильної комісії     -       Вернигора В.А.

Член лічильної комісії      -       Яцков Ю.П.

(Протокол   лічильної комісії №1 від17.04.2015р.)

По другому  питанню порядку денного:

«Звіт  Правління про результати фінансово-господарської діяльності  ПАТ «Кияни» за 2014 рік та завдання на 2015 рік, затвердження річного звіту    Товариства за 2014р.»

Слухали члена Правління Кобилинську Н.М.,  яка доповіла про  результати фінансово-господарської діяльності   ПАТ «Кияни»   за 2014рік. (Звіт  додається)

На підставі доповіді члена Правління, запропоновано прийняти рішення , проект якого міститься бюлетені для голосування №2.

Проект рішення оголошено на зборах: затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014р.

Голосували  по другому питанню:

За -    588050  голосів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на зборах

Проти               - не має голосів

Утримались    – не має голосів

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства  за 2014р.

(Протокол №2 лічильної комісії від 17.04.2015р.)

По третьому питанню порядку денного:

«Звіт Наглядової ради Товариства та затвердження звіту Наглядової ради»

Слухали голову Правління  Марченко В.В.., яка за дорученням Наглядової ради доповіла про  роботу Наглядової ради в 2014році.

(звіт Наглядової ради додається).

Запропоновано,  прийняти рішення проект якого міститься в бюлетені для голосування №3. Проект рішення оголошено на зборах: затвердити звіт  Наглядової ради Товариства за 2014р.

Голосували  по третьому питанню:

За -     588050 голосів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на зборах

Проти     -    немає   голосів;

Утримались – не має голосів;

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити результати звіту Наглядової ради за 2014р.

(Протокол №3 лічильної комісії від 17.04.2015р.)

По четвертому питанню порядку денного:

«Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської

діяльності ПАТ «Кияни» за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду

звіту.»

Слухали голову Ревізійної  комісії  Погребняк  В.Г., який ознайомив присутніх з результатами перевірки    фінансово-господарської діяльності   ПАТ за 2014 р.

(Звіт  ревізійної комісії   додається)

На підставі доповіді голови Ревізійної комісії Товариства, запропоновано прийняти  рішення проект якого міститься в бюлетені для голосування № 4.

Проект рішення оголошено на зборах: затвердити звіт і  Ревізійної комісії  про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014рік.

Голосували  по третьому питанню:

За -  588050 голосів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на зборах

Проти -       не має голосів
Утримались – не має голосів

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за2014 рік.

(Протокол №4 лічильної комісії від 17.04.2015р.)

По пятому питанню   порядку  денного:

«Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за

підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ «Кияни» у 2014 році.

Слухали Головного бухгалтера Товариства Кобилинську Н.М., яка повідомила, оскільки товариство у звітному році відпрацювало зі збитками, то  джерело для нарахування  дивідендів відсутнє.

На підставі доповіді,   запропоновано прийняти рішення, проект  якого міститься бюлетені для голосування №5.

Проект рішення оголошено на зборах: Не розподіляти прибуток Товариства  за 2014рік, у зв’язку з його відсутністю.

Голосували по  п’ятому питанню :

За -    588050 голосів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на зборах

Проти     -    не має голосів;

Утримались – не має голосів;

Рішення прийнято.

Вирішили:

Не розподіляти прибуток Товариства  за 2014рік,у зв’язку з його відсутністю.

(Протокол №5 лічильної комісії від 17.04.2015р.)

По шостому  питанню порядку денного :

«Прийняття рішення про схвалення  значних правочинів , які вчинялися Товариством  у період  з 10 квітня 2014року  до  17 квітня   2015 року,  якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними  річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік»

Слухали Голову зборів Марченко В.В., яка повідомила, що  за період з «10» квітня 2014 р. по «17» квітня 2015 р. були вчинені  значні  правочини, зокрема 01.05.2014р.  було укладено Договір   оренди будівель і споруд між ПАТ «Кияни» та ТОВ «Офіс Менеджмент Груп» ,  та  запропонувала прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №6 : Схвалити значні правочини, які вчинялись Товариством у період  з 10 квітня 2014року  до  17 квітня   2015 року.

Голосували по  шостому питанню :

За -   588050  голосів , що складає 100% голосів акціонерів присутніх на зборах

Проти     -   не має голосів;

Утримались – не  має  голосів;

Рішення прийнято.

Вирішили:

Схвалити   значні правочини, які вчинялися Товариством за період з «10» квітня 2014 року до «17»  квітня 2015 року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними  річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.»

(Протокол   лічильної комісії №6 від 17.04.2015р.)

По сьомому  питанню порядку денного:

«Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які  можуть вчинятися ПАТ «Кияни» протягом одного  року,  якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства. Про  надання повноважень щодо укладення таких правочинів та підписання документів пов’язаних з ними.»

Слухали Голову зборів, яка повідомила, що згідно п.3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачена можливість попереднього схвалення  значних правочинів , які можуть вчинятися Товариством   протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, якщо на дату  проведення зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності. З метою реалізації затверджених основних напрямків діяльності Товариства на 2015 – 2016 роки та з метою економії коштів підприємства, які знадобилися б на скликання позачергових загальних зборів  для прийняття рішення стосовно вчинення правочинів  вартість яких перевищує 25% вартості активів Товариства за даними фінансової звітності  за 2014рік, варто скористатися передбаченою законодавством можливістю попереднього схвалення значних правочинів. Також схвалити укладення та підписання Головою Правління ПАТ «Кияни» строком на  один рік (до 17 квітня 2016р.) контрактів, договорів підряду, купівлі продажу, оренди (найму), інших правочинів, на суму не більше як 25,00 млн. грн. включно. Надати повноваження Голові правління  ПАТ «Кияни» для укладення та підписання значних правочинів і документів пов’язаних з ними, після схвалення таких правочинів Наглядовою радою товариства.

На підставі доповіді,  запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 6 Проект рішення оголошено на зборах .

Голосували  :

За - 588 050  голосів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на зборах

Проти   -  не має голосів;

Утримались  - не має голосів

Рішення прийнято

Вирішили:

Надати попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 09 квітня 2014 року по 09 квітня 2015 року(включно), якщо ринкова вартість майна або послуг, що можуть бути предметом даних правочинів, становить більше 25% вартості активів товариства за даними фінансової звітності за 2013рік. Надати повноваження Голові правління  ПАТ «Кияни» на  укладення та підписання контрактів,  договорів підряду , купівлі продажу, оренди (найму), інших правочинів, на суму не більше як 25,00 млн. грн. включно, після схвалення таких правочинів Наглядовою радою Товариства.

( Протокол лічильної комісії  №7 від 17.04.2015р.)

Порядок денний вичерпаний.

Чергові загальні збори акціонерів ПАТ  «Кияни» вважаються закритими.

Голова Зборів                                                        В.В.Марченко

Секретар Зборів                                                     С.С.Володіна

онлайн фильмыjoomla шаблоны