http://kyjany.kiev.ua/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/300144slide1.jpglink
http://kyjany.kiev.ua/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/623143slide4.jpglink
http://kyjany.kiev.ua/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/631817slide6.jpglink
http://kyjany.kiev.ua/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/805385slide8.jpglink
0 1 2 3
Progress bar
A+ R A-

Річна інформація емітента за 2014 рік.

Річна інформація емітента цінних паперів ПАТ «КИЯНИ» за 2014 рік

Відомості про емітента: Публічне акціонерне товариство «Кияни», код ЄДРПОУ 00308169, місцезнаходження: 04073, м. Київ, Московський проспект, 9, тел/факс 0445370212, сторінка в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: kyjany.kiev.ua. Повний текст річної інформації розкрито в базі даних НКЦПФР 23.04.2015. Аудит фінансової звітності проведено Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Інтелект-Капітал», код ЄДРПОУ 36391522.

Чергові загальні збори відбулись 09.04.2014 (кворум – 91,2758%). Перелік питань, що розглядались на зборах: 1.Обрання робочих органів Загальних зборів акціонерів ПАТ «Кияни». 2. Звіт  Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Кияни» за 2013р. та завдання на 2014р., затвердження річного звіту Товариства за 2013р. 3.Звіт Наглядової ради ПАТ «Кияни» та затвердження звіту Наглядової ради. 4. Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Кияни» за 2013р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 5.Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ «Кияни» у 2013р. 6.Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства. 7.Обрання членів Наглядової ради Товариства. 8.Обрання Голови Наглядової Ради Товариства з числа обраних членів Наглядової Ради. 9.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової Ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради. 10.Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, які вчинялися ПАТ «Кияни» у період з 10.04.2013 до 09.04.2014,  якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25% вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2012р. 11.Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які  можуть вчинятися ПАТ «Кияни» протягом одного року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства. Про надання повноважень щодо укладення таких правочинів та підписання документів пов’язаних з ними. 12.Внесення змін до Статуту Товариства: затвердження нової редакції Статуту Товариства; затвердження уповноваженої особи на підписання Статуту в новій редакції. Збори прийняли наступні рішення з питань порядку денного: п.1-5: Затвердили звіт Правління, річний звіт Товариства за 2013р. та завдання на 2014р., звіт Наглядової ради, звіт і висновки Ревізійної комісії за 2013р. У зв'язку з відсутністю прибутку за звітний період не розподіляти прибуток, дивіденди не нараховувати; п.6: Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради товариства: Баленко І.М., Школьник В.Я.,  Баленко О.М.; п.7: Обрати до Наглядової ради Баленка І.М., Школьніка В.Я., Баленка О.М., надати їм повноважень передбачених Статутом товариства та ЗУ «Про акціонерні товариства»; п.8: Обрати Головою Наглядової ради Товариства Баленко І.М.; п.9: Затвердити умови цивільно- правових договорів, що укладатимуться з обраними членами  Наглядової  ради та уповноважити Голову Правління  Марченко В.В. підписати договори з членами Наглядової ради Товариства; п.10: Схвалити значні правочини, які вчинялися Товариством за період з 10.04.2013 до 09.04.2014, якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25% вартості активів за даними  річної фінансової звітності Товариства за 2012р.; п.11: Надати попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 09.04 2014 по 09.04.2015 включно, якщо ринкова вартість майна або послуг, що можуть бути предметом даних правочинів, становить більше 25% вартості активів товариства за даними фінансової звітності за 2013р. Надати повноваження Голові правління  ПАТ «Кияни» на  укладення та підписання контрактів,  договорів підряду , купівлі-продажу, оренди (найму), інших правочинів, на суму не більше як 25 млн. грн. включно, після схвалення таких правочинів Наглядовою радою Товариства; п.12: Затвердити нову редакцію Статуту Товариства  та  уповноважити Голову Правління  Марченко В.В. підписати Статут в новій редакції. Позачергові збори у 2014р. не ініціювались та не проводились. За 2012 та 2013 роки нарахування та виплата дивідендів не проводились на підставі рішень загальних зборів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2014/2013 роки у тис. грн. - усього активів: 81882/85994, основні засоби за залишковою вартістю: 335/236, довгострокові фінансові інвестиції: 0/0, запаси: 59/54, сумарна дебіторська заборгованість: 9254/10599, грошові кошти та їх еквіваленти: 3/2, власний капітал: -233250/-95541, статутний капітал: 6443/6443, нерозподілений прибуток: -239693/-101984, довгострокові зобов'язання: 314515/150130, поточні зобов'язання: 617/31405, чистий збиток на 1-у просту акцію (грн.): -213,73/-21,39, середньорічна кількість простих акцій: 644300. У 2013-2014 роках цінні папери власного випуску емітент не викупляв. Голова правління Марченко В.В. підтверджує достовірність наведеної інформації.

Річний звіт

онлайн фильмыjoomla шаблоны