http://kyjany.kiev.ua/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/300144slide1.jpglink
http://kyjany.kiev.ua/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/623143slide4.jpglink
http://kyjany.kiev.ua/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/631817slide6.jpglink
http://kyjany.kiev.ua/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/805385slide8.jpglink
0 1 2 3
Progress bar
A+ R A-

Публічне акціонерне товариство «Кияни» повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів 17 квітня 2015 року.

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР !

Публічне акціонерне товариство  «Кияни» повідомляє про проведення

Загальних   зборів акціонерів,

які відбудуться 17 квітня 2015 року о15.00год. в приміщенні Товариства, яке знаходиться  за адресою:  м. Київ, пр- т. Московський, 9 корп. 3 ,офіс 3-202 .

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів  для участі у загальних зборах з  14 год. 00хв. до14 год.

50хв. При собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам  акціонерів  додатково довіреність.

Дата складення переліку  акціонерів,  які мають право на участь у загальних  зборах – 10 квітня 2015року.

Порядок денний:

1. Обрання робочих органів Загальних зборів акціонерів ПАТ «Кияни».

2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Кияни» за 2014 рік та завдання на 2015 рік, затвердження річного звіту Товариства за 2014р.

3. Звіт Наглядової ради ПАТ «Кияни» та затвердження звіту Наглядової ради.

4. Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Кияни» за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ «Кияни» у 2014 році.

6. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, які вчинялися ПАТ «Кияни» у період з 10 квітня 2014 року  до 17 квітня 2015 року,  якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.

7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які  можуть вчинятися ПАТ «Кияни» протягом одного  року,  якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства. Про надання повноважень щодо укладення таких правочинів та підписання документів пов’язаних з ними.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства: (тис. грн.)

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА

ПЕРІОД

Попередній  2013р.

Звітний 2014р.

Усього активів

85994

81882

Основні засоби

236

154

Інвестиційна нерухом.

61648

59354

Довгострокові фінансові інвестиції

--

---

Запаси

54

59

Сумарна дебіторська заборгованість

10599

9254

Грошові кошти та їх еквіваленти

2

3

Нерозподілений прибуток

-101984

- 239 693

Власний капітал

-95541

-233 250

Статутний капітал

6443

6443

Довгострокові зобов’язання

150130

314515

Поточні зобов’язання

31405

617

Чистий прибуток(збиток)

-13788

-137709

Середньорічна кількість акцій(штук)

644300

644300

Кількість власних акцій викуплених протягом періоду(шт.)

---

---

Загальна сума коштів ,витрачених  на викуп власних акцій протягом періоду

---

-----

Чисельність працівників на кінець періоду(осіб)

10

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок ознайомлення акціонерів  з  матеріалами,  з  якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів

Від  дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство  надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень  з  питань  порядку  денного,  за місцезнаходженням Товариства  у  робочі  дні,  робочий  час з 9.00 до 16.00    корпус 3, офіс 3- 201, а в день проведення загальних зборів - також  у місці  їх  проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення  акціонерів з вищезазначеними документами – Голова правління  Марченко Валентина Василівна.

Тел. Для довідок: ( 044)  537-02-05                                                  Правління

онлайн фильмыjoomla шаблоны