http://kyjany.kiev.ua/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/300144slide1.jpglink
http://kyjany.kiev.ua/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/623143slide4.jpglink
http://kyjany.kiev.ua/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/631817slide6.jpglink
http://kyjany.kiev.ua/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/805385slide8.jpglink
0 1 2 3
Progress bar
A+ R A-

Протокол загальних зборів акціонерів ПАТ «Кияни», які відбулися 09 квітня 2014р.

ПРОТОКОЛ  №1

чергових      Загальних зборів   акціонерів  ПАТ  «Кияни»

м. Київ                                                                  09 квітня 2014 р.

пр.-т Московський,9                                         15-00год

корп.3,офіс 3-101

Дата складання переліку акціонерів , які мають право на участь у загальних зборах ПАТ «Кияни» 04 квітня 2014р.

За підсумками  проведеної  реєстрації на зборах є присутніми  7 акціонерів та їх    представників, які володіють 588090 акціями  ПАТ «Кияни», що становить 91,2758 % від загальної  кількості акцій.

Згідно зі ст. 42 Закону  України «Про акціонерні товариства», голосування  на  загальних  зборах акціонерів проводиться за принципом: одна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Відповідно до ст.41 Закону України  „ Про акціонерні товариства” загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що мають відповідно до Статуту товариства більш, як 60 відсотків голосів.

Збори визнано правомочними.

Запропоновано    роботу загальних  зборів  розпочати.

Порядок денний чергових загальних зборів акціонерів доведено до відома акціонерам способом передбаченим Статутом Товариства - персонально простими листами за 30 днів до дати проведення річних загальних зборів. Повідомлення про проведення річних загальних зборів було опубліковане у офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку – Бюлетень«Цінні папери України »35 (3832) від 24 лютого 2014р, стор. 21.

Згідно ст.43 Закону України «Про акціонерні товариства» голосування на загальних зборах проводиться з використанням бюлетенів.

Порядок денний зборів:

1. Обрання робочих органів Загальних зборів акціонерів ПАТ «Кияни».

2. Звіт  Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Кияни» за 2013 рік та завдання на 2014 рік, затвердження річного звіту Товариства за 2013р.

3. Звіт Наглядової ради ПАТ «Кияни» та затвердження звіту Наглядової ради.

4. Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Кияни» за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ «Кияни» у 2013 році.

6. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової

ради Товариства.

7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

8. Обрання Голови Наглядової Ради Товариства з числа обраних членів

Наглядової  Ради.

9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової Ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради.

10. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, які вчинялися ПАТ «Кияни» у період з 10 квітня 2013 року  до 09 квітня 2014 року,  якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.

11. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які  можуть вчинятися ПАТ «Кияни» протягом одного  року,  якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства. Про надання повноважень щодо укладення таких правочинів та підписання документів пов’язаних з ними.

12. Внесення змін до Статуту Товариства:

- затвердження нової редакції Статуту Товариства;

- затвердження уповноваженої особи на підписання Статуту в новій

редакції.

По першому питанню порядку денного:

«  Обрання робочих органів Загальних зборів»

На підставі доповіді, Голови Правління ПАТ «Кияни» Марченко В.В., запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 1. Проект рішення оголошено на зборах :

Голова зборів       -                  Марченко В.В.

Секретар                -                  Володіна С.С.

Лічильна комісію  у складі  трьох осіб:

Голова лічильної комісії -       Ремез К.С.

Член лічильної комісії     -       Вернигора В.А.

Член лічильної комісії    -        Яцков Ю.П.

Голосували  по першому питанню:

За -    588090 голосів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на зборах

Проти     -    немає   голосів;

Утримались – не має голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Для  проведення зборів  обрати:

Головою зборів    -    Марченко В.В.

Секретарем           -     Володіна С.С.

Лічильну  комісію  у складі  трьох осіб:

Голова лічильної комісії -       Ремез К.С.

Член лічильної комісії     -       Вернигора В.А.

Член лічильної комісії     -       Яцков Ю.П.

(Протокол   лічильної комісії №1 від 09.04.2014р.)

По другому  питанню порядку денного:

«Звіт  Правління про результати фінансово-господарської діяльності  ПАТ«Кияни» за 2013 рік та завдання на 2014 рік, затвердження річного звіту    Товариства за 2013р.»

Слухали члена Правління Кобилинську Н.М.,  яка доповіла про  результати фінансово-господарської діяльності   ПАТ «Кияни»   за 2013рік. (Звіт  додається)

На підставі доповіді члена Правління, запропоновано прийняти рішення , проект якого міститься бюлетені для голосування №2.

Проект рішення оголошено на зборах: затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товриства за 2013р.

Голосували  по другому питанню:

За -    588090  голосів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на зборах

Проти               - не має голосів

Утримались    – не має голосів

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства  за 2013р.

(Протокол №2 лічильної комісії від 09.04.2014р.)

По третьому питанню порядку денного:

«Звіт Наглядової ради Товариства та затвердження звіту Наглядової ради»

Слухали голову Правління  Марченко В.В.., яка за дорученням Наглядової ради доповіла про  роботу Наглядової ради в 2013році.

(звіт Наглядової ради додається).

Запропоновано,  прийняти рішення проект якого міститься в бюлетені для голосування №3. Проект рішення оголошено на зборах: затвердити звіт  Наглядової ради Товариства за 2013р.

Голосували  по третьому питанню:

За -     588090 голосів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на зборах

Проти     -    немає   голосів;

Утримались – не має голосів;

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити результати звіту Наглядової ради за 2013р.

(Протокол №3 лічильної комісії від 09.04.2014р.)

По четвертому питанню порядку денного:

«Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської

діяльності ПАТ «Кияни» за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду

звіту.»

Слухали голову Ревізійної  комісії  Погребняк  В.Г., який ознайомив присутніх з результатами перевірки    фінансово-господарської діяльності   ПАТ за 2013 р.

(Звіт  ревізійної комісії   додається)

На підставі доповіді голови Ревізійної комісії Товариства, запропоновано прийняти  рішення проект якого міститься в бюлетені для голосування № 4.

Проект рішення оголошено на зборах: затвердити звіт і   висновки ревізійної  комісії  та річного балансу  товариства за 2013 рік.

Голосували  по третьому питанню:

За -  588090 голосів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на зборах

Проти -       не має голосів
Утримались – не має голосів

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013 році.

(Протокол №4 лічильної комісії від 09.04.2014р.)

По пятому питанню   порядку  денного:

«Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за

підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ «Кияни» у 2013 році.

Слухали Головного бухгалтера Товариства Кобилинську Н.М., яка повідомила, оскільки товариство у звітному році відпрацювало зі збитками, то  джерело для нарахування  дивідендів відсутнє.

На підставі доповіді,   запропоновано прийняти рішення, проект  якого міститься бюлетені для голосування №5.

Проект рішення оголошено на зборах: Не розподіляти прибуток Товариства  за 2012рік, у зв’язку з його відсутністю.

Голосували по  п’ятому питанню :

За -    588090 голосів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на зборах

Проти     -    не має голосів;

Утримались – не має голосів;

Рішення прийнято.

Вирішили:

Не розподіляти прибуток Товариства  за 2013рік,у зв’язку з його відсутністю.

(Протокол №5 лічильної комісії від 09.04.2014р.)

По шостому питанню порядку денного:

«Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради   Товариства»

 

Слухали голову Правління Марченко В.В., яка повідомила, що відповідно до законодавства України, ст.32 Закону України «Про акціонерні товариства»,  один раз на три роки обираються члени Наглядової ради. Оскільки, члени Наглядової ради товариства були обрані у 2011році, строк їх повноважень , як членів Наглядової ради, закінчився.

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №6.

Проект рішення оголошено на зборах: Припинити повноваження діючого складу  Наглядової ради товариства –

Баленко Ігоря Миколайовича , як Голови Наглядової ради, Школьник Володимира Яковича та Баленко Олександра Миколайовича, як членів Наглядової ради,   в зв’язку із закінченням строку дії повноважень.

Голосували по шостому питанню:

За -    588090 голосів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на зборах

Проти     -    не має голосів;

Утримались – не має голосів;

Рішення прийнято.

Вирішили:

Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради товариства: Баленко Ігоря Миколайовича, Школьник Володимира Яковича,  Баленко Олександра Миколайовича.

(Протокол лічильної комісії №6 від 09.04.2014р.)

По сьомому питанню порядку денного:

« Обрання членів Наглядової ради Товариства»

Слухали Коваль В.В., представника за довіреністю від акціонера Школьника В.Я., який надав інформацію щодо кандидатів та оголосив перелік кандидатів до складу членів Наглядової ради товариства: Баленко Ігоря Миколайовича, Баленко Олександра Миколайовича та Школьник Володимира Яковича.

У відповідності до законодавства України обрання членів  Наглядової ради проводиться кумулятивним голосуванням .

Голова зборів  запропонувала   віддати наявні в акціонерів  голоси для кумулятивного голосування за кандидатів, зазначених в бюлетені для голосування  №7.

Результати голосування по сьомому питанню порядку денного:

1) Баленко Ігор Миколайович ,

«За» – 588090 голосів акціонерів, що приймали участь в кумулятивному голосуванні;

2) Школьнік  Володимир  Якович

«За» -588090 голосів акціонерів, що приймали участь в  кумулятивному голосуванні;

3) Баленко Олександра Миколайовича

«За» -588090 голосів акціонерів, що приймали участь в  кумулятивному голосуванні;

Проти     -    не має голосів;

Утримались – не має голосів;

Рішення прийнято

Вирішили: Обрати до Наглядової ради :

Баленко Ігоря Миколайовича, Школьніка Володимира Яковича  та Баленко Олександра Миколайовича, надати їм повноважень передбачених Статутом товариства та Законом України «Про акціонерні товариства».

( Протокол лічильної комісії №7 від 09.04.2014р.)

По восьмому питанню порядку денного:

«Обрання Голови Наглядової Ради Товариства з числа обраних членів Наглядової  Ради Товариства»

Слухали Голову зборів, яка запропонувала прийняти рішення, проект якого міститься  в бюлетені для голосування №8 .

Проект рішення оголошено на зборах:обрати Головою  Наглядової ради Товариства - Баленко Ігоря Миколайовича

Голосували по восьмому питанню порядку денного:

ЗА    -   588090голосів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на зборах

ПРОТИ – не має голосів

Утримались – не має голосів

Вирішили: обрати Головою Наглядової ради Товариства –Баленко Ігоря Миколайовича.

( Протокол лічильної комісії №8 від 09.04.2014р.)

По дев’ятому питанню порядку денного:

«Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними

членами Наглядової Ради  Товариства, обрання особи, яка уповноважується на

підписання договорів з членами Наглядової ради».

Слухали члена Правління Кобилинську Н.М., яка повідомила ,що відповідно до законодавства України   з новообраними членами Наглядової ради товариства необхідно укласти цивільно–правові договори та запропонувала затвердити умови договору, який буде укладений з членами Наглядової ради Товариства. Присутні на зборах Акціонери були ознайомлені з проектом договору. Члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №9.

Проект рішення оголошено на зборах: Затвердити умови цивільно - правових договорів, що укладатимуться з обраними членами  Наглядової  ради та уповноважити Голову Правління  Марченко В.В. підписати договори з членами Наглядової ради Товариства.

Голосували по дев’ятому  питанню:

За -    588090   голосів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на зборах

Проти     -    не має голосів;

Утримались – не має голосів;

Рішення прийнято.

Вирішили: Затвердити умови цивільно- правових договорів, що укладатимуться з обраними членами  Наглядової  ради та уповноважити Голову Правління  Марченко Валентину Василівну підписати договори з членами Наглядової ради Товариства.

( Протокол лічильної комісії №9 від 09.04.2014р.)

По десятому питанню порядку денного :

«Прийняття рішення про схвалення  значних правочинів , які вчинялися Товариством  у період  з 10 квітня 2013року  до  09 квітня   2014 року,  якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними  річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік»

Слухали Голову зборів Марченко В.В., яка повідомила, що  за період з «10» квітня 2013 р. по «09» квітня 2014 р. були вчинені  значні  правочини, зокрема 11.02.2014р.  було укладено Договір про припинення договору оренди будівель і споруд з ТОВ «Форум Менеджмент Груп»,  та  запропонувала прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №10 : Схвалити значні правочини, які вчинялись Товариством у період  з 10 квітня 2013року  до  09 квітня   2014 року.

Голосували по  шостому питанню :

За -   588090  голосів , що складає 100% голосів акціонерів присутніх на зборах

Проти     -   не має голосів;

Утримались – не  має  голосів;

Рішення прийнято.

Вирішили:

Схвалити   значні правочини, які вчинялися Товариством за період з «10» квітня 2013 року до 09» квітня 2014 року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними  річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.»

(Протокол   лічильної комісії №10 від 09.04.2014р.)

По одинадцятому  питанню порядку денного:

«Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які  можуть вчинятися ПАТ «Кияни» протягом одного  року,  якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства. Про           надання повноважень щодо укладення таких правочинів та підписання документів пов’язаних з ними.»

Слухали Голову зборів, яка повідомила, що згідно п.3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачена можливість попереднього схвалення  значних правочинів , які можуть вчинятися Товариством   протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, якщо на дату  проведення зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності. З метою реалізації затверджених основних напрямків діяльності Товариства на 2014 – 2015 роки та з метою економії коштів підприємства, які знадобилися б на скликання позачергових загальних зборів  для прийняття рішення стосовно вчинення правочинів  вартість яких перевищує 25% вартості активів Товариства за даними фінансової звітності  за 2013рік, варто скористатися передбаченою законодавством можливістю попереднього схвалення значних правочинів. Також схвалити укладення та підписання Головою Правління ПАТ «Кияни» строком на  один рік (до 09 квітня 2015р.) контрактів, договорів підряду, купівлі продажу, оренди (найму), інших правочинів, на суму не більше як 25,00 млн. грн. включно. Надати повноваження Голові правління  ПАТ «Кияни» для укладення та підписання значних правочинів і документів пов’язаних з ними, після схвалення таких правочинів Наглядовою радою товариства.

На підставі доповіді,  запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 11. Проект рішення оголошено на зборах .

Голосували  :

За - 588 090  голосів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на зборах

Проти   -  не має голосів;

Утримались  - не має голосів

Рішення прийнято

Вирішили:

Надати попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 09 квітня 2014 року по 09 квітня 2015 року(включно), якщо ринкова вартість майна або послуг, що можуть бути предметом даних правочинів, становить більше 25% вартості активів товариства за даними фінансової звітності за 2013рік. Надати повноваження Голові правління  ПАТ «Кияни» на  укладення та підписання контрактів,  договорів підряду , купівлі продажу, оренди (найму), інших правочинів, на суму не більше як 25,00 млн. грн. включно, після схвалення таких правочинів Наглядовою радою Товариства.

( Протокол лічильної комісії  №11 від 09.04.2014р.)

По дванадцятому   питанню порядку денного:

« Внесення змін до Статуту Товариства:

- затвердження нової редакції Статуту Товариства;

- затвердження уповноваженої особи на підписання Статуту в новій

редакції.»

Слухали Коваля В.В., представника за довіреністю від акціонера Школьніка В.Я., який ознайомила присутніх акціонерів   із проектом змін до  Статуту  щодо повноважень Наглядової ради Товариства.

На підставі доповіді,  запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 12. Проект рішення оголошено на зборах .

Голосували  по  дванадцятому  питанню:

За -    588090 голосів, що складає100% голосів акціонерів присутніх на зборах

Проти -     немає  голосів

Утримались – не має голосів

Рішення прийняте

Вирішили:

Затвердити нову редакцію   Статуту Товариства  та  уповноважити Голову Правління  Марченко Валентину Василівну підписати Статут викладений зі  змінами  в новій редакції.

Порядок денний вичерпаний.

Чергові загальні збори акціонерів ПАТ  «Кияни» вважаються закритими.

Голова Зборів                                                        В.В.Марченко

Секретар Зборів                                                     С.С.Володіна

онлайн фильмыjoomla шаблоны