http://kyjany.kiev.ua/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/300144slide1.jpglink
http://kyjany.kiev.ua/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/623143slide4.jpglink
http://kyjany.kiev.ua/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/631817slide6.jpglink
http://kyjany.kiev.ua/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/805385slide8.jpglink
0 1 2 3
Progress bar
A+ R A-

Річна інформація емітента за 2013 рік.

Річна інформація емітента цінних паперів

І. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента

Публічне акціонерне товариство "Кияни", 00308169, Московський проспект, будинок 9, м. Київ, Оболонський район, 04073, 0445370212

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

23.04.2014

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію

kyjany.kiev.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора – фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Інтелект-Капітал», 36391522

 

5. Інформація про загальні збори:

Вид загальних зборів - чергові.

Дата проведення: 09.04.2013 року.

Кворум зборів: 91,2923% до загальної кількості голосів.

Перелік питань, що розглядалися на чергових загальних зборах:

1. Обрання робочих органів Загальних зборів акціонерів ПАТ «Кияни».

2. Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Кияни» за 2012 рік та завдання на 2013 рік, затвердження річного звіту Товариства за 2012р.

3. Звіт Наглядової ради ПАТ «Кияни» та затвердження звіту Наглядової ради.

4. Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Кияни» за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ «Кияни» у 2012 році.

6. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, які вчинялися ПАТ «Кияни» у період з 12 квітня 2012 року  до 09 квітня 2013 року,  якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік.

7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які  можуть вчинятися ПАТ «Кияни» протягом одного  року,  якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства. Про надання повноважень щодо укладення таких правочинів та підписання документів пов’язаних з ними.

 

Від акціонерів не надходили пропозиції до переліку питань порядку денного.

Збори затвердили звіт Голови Правління, річний звіт Товариства за 2012 рік та завдання на 2013 рік, звіт Наглядової ради, звіт і висновок Ревізійної комісії за 2012 рік.

У зв'язку з відсутністю прибутку за звітний період прийнято рішення не розподіляти прибуток, дивіденди не нараховувати.

Збори схвалили значні правочини, які вчинялися Товариством протягом періоду з 12.04.2012 року по 09.04.2013 року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними  річної фінансової звітності Товариства за 2011-2012 роки.

Також Збори надали попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 09.04.2013 року по 09.04.2014 року(включно), якщо ринкова вартість майна або послуг, що можуть бути предметом даних правочинів, становитиме більше 25% вартості активів товариства за даними фінансової звітності за 2012-2013 роки.  Голові правління  ПАТ «Кияни» надано Зборами повноваження на  укладення та підписання контрактів,  договорів підряду,  купівлі/продажу, оренди (найму), інших правочинів, на суму не більше як 25 млн. грн. включно, після схвалення таких правочинів Наглядовою радою Товариства.

 

Позачергові збори у звітному періоді не ініціювались та не проводились.

6. Інформація про дивіденди.

У зв'язку з відсутністю прибутку за 2011-2012 роки дивіденди не нараховувались на підставі рішень відповідних загальних зборів акціонерів.

 

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

85994

82821

Основні засоби (за залишковою вартістю)

236

322

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

54

65

Сумарна дебіторська заборгованість

10599

4887

Грошові кошти та їх еквіваленти

2

508

Власний капітал

-95541

-81753

Статутний капітал

6443

6443

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-101984

-88196

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

150130

144438

Поточні зобов'язання і забезпечення

31405

20136

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

-21,39

-20,1

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

-21,39

-20,1

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)

644300

644300

Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду

загальна номінальна вартість

0

0

у відсотках від статутного капіталу

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом  періоду

0

0

 

Голова правління Марченко В.В. підтверджує достовірність наведеної інформації.

онлайн фильмыjoomla шаблоны