http://kyjany.kiev.ua/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/300144slide1.jpglink
http://kyjany.kiev.ua/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/623143slide4.jpglink
http://kyjany.kiev.ua/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/631817slide6.jpglink
http://kyjany.kiev.ua/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/805385slide8.jpglink
0 1 2 3
Progress bar
A+ R A-

Публічне акціонерне товариство «Кияни» повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів 09 квітня 2014 року.

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР !

Публічне акціонерне товариство  «Кияни» повідомляє про проведення

Загальних зборів акціонерів, які

відбудуться 09 квітня 2014 року о15.00год. в приміщенні Товариства, яке знаходиться  за адресою: м. Київ, пр- т. Московський, 9 корп. 3 ,офіс 3-101.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів  для участі у загальних зборах з  14 год. 00хв. до14 год. 50хв. При собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам  акціонерів  додатково  довіреність.

Дата  складення  переліку  акціонерів,  які мають право на участь у загальних зборах –  03 квітня 2014 року.

Порядок денний:

1. Обрання робочих органів Загальних зборів акціонерів ПАТ «Кияни».

2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Кияни» за 2013 рік та завдання на 2014 рік, затвердження річного звіту Товариства за 2013р.

3. Звіт Наглядової ради ПАТ «Кияни» та затвердження звіту Наглядової ради.

4. Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Кияни» за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ «Кияни» у 2013 році.

6. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.

7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

8. Обрання Голови Наглядової Ради Товариства з числа обраних членів Наглядової  Ради.

9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової Ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради.

10. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, які вчинялися ПАТ «Кияни» у період з 10 квітня 2013 року  до 09 квітня 2014 року,  якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.

11. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які  можуть вчинятися ПАТ «Кияни» протягом одного  року,  якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства. Про надання повноважень щодо укладення таких правочинів та підписання документів пов’язаних з ними.

12. Внесення змін до Статуту Товариства:

- затвердження нової редакції Статуту Товариства;

- затвердження уповноваженої особи на підписання Статуту в новій редакції.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства: (тис. грн.)

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА

ПЕРІОД

Попередній 2012

Звітний 2013

Усього активів

82821

85994

Основні засоби

322

236

Інвестиційна нерухом.

63585

61648

Довгострокові фінансові інвестиції

--

Запаси

65

54

Сумарна дебіторська заборгованість

4887

10599

Грошові кошти та їх еквіваленти

508

2

Нерозподілений прибуток

- 88196

-101984

Власний капітал

- 81753

-95541

Статутний капітал

6443

6443

Довгострокові зобов’язання

144438

150130

Поточні зобов’язання

20136

31405

Чистий прибуток(збиток)

-12951

-13788

Середньорічна кількість акцій(штук)

644300

644300

Кількість власних акцій викуплених протягом періоду(штк)

---

---

Загальна сума коштів ,витрачених  на викуп власних акцій протягом періоду

---

-----

Чисельність працівників на кінець періоду(осіб)

11

10
 
 


Порядок ознайомлення акціонерів  з  матеріалами,  з  якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів

Від  дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство  надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень  з  питань  порядку  денного,  за місцезнаходженням Товариства  у  робочі  дні,  робочий  час з 9.00 до 16.00 корпус 3, офіс 101, а в день проведення загальних зборів - також  у місці  їх  проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами – головний бухгалтер Кобилинська Наталія Миколаївна.

 

Тел. Для довідок: ( 044)  537-02-12, 468-68-69                                                             Правління


онлайн фильмыjoomla шаблоны