http://kyjany.kiev.ua/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/300144slide1.jpglink
http://kyjany.kiev.ua/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/623143slide4.jpglink
http://kyjany.kiev.ua/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/631817slide6.jpglink
http://kyjany.kiev.ua/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/805385slide8.jpglink
0 1 2 3
Progress bar
A+ R A-

Річна інформація емітента за 2012 рік

Річна інформація емітента

за 2012 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента:

Публічне акціонерне товариство "Кияни"

1.2. Організаційно-правова форма:

Акціонерне товариство

1.3. Місцезнаходження емітента:

Московський проспект, будинок 9, м. Київ, Оболонський район, 04073

1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:

00308169

1.5. Міжміський код та телефон:

0445370212

1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента:

ААБ №160746

1.7. Дата державної реєстрації:

21.10.1994

1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:

kyjany.kiev.ua

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента - підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

82821

90170

Основні засоби (за залишковою вартістю)

322

596

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

65

353

Сумарна дебіторська заборгованість

4887

5678

Грошові кошти та їх еквіваленти

508

4134

Власний капітал

-81753

-68802

Статутний капітал

6443

6443

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-88196

-75245

Довгострокові зобов'язання

144438

136974

Поточні зобов'язання

20136

21998

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

-20,1

-19,36

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

-20,1

-19,36

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)

644300

644300

Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду

загальна номінальна вартість

0

0

у відсотках від статутного капіталу

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду

0

0

Вартість чистих активів

-81754

-68802

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників

Вищий орган управління емітента – загальні збори акціонерів. Поточною діяльністю керує Правління. Захищає права акціонерів та контролює роботу Правління Наглядова рада. Контролює фінансово-господарську діяльність емітента Ревізійна комісія.

Інформація про посадових осіб емітента:

Голова Наглядової ради - Баленко Iгор Миколайович. 1958 року народження. Освіта: Вища. Займає посаду голови Наглядової ради з 2003 року. Повноваження та обов'язки визначені Статутом, положенням про Наглядову раду та трудовим контрактом. Виплата винагороди в будь-якій формі не передбачена. Частка в статутному капіталі емітента - 0,001% - 1 акція. Стаж керівної роботи - 11 р. Попередня посада - Голова Спостережної ради ЗАТ "Фуршет".  Даних про те, що посадова особа обіймає посади на будь-яких інших підприємствах, немає. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Дозволу на розкриття паспортних даних не отримано.

Член Наглядової ради - Баленко Олександр Миколайович. 1956 року народження. Освіта: Вища. Займає посаду члена Наглядової ради з 2003 року. Повноваження та обов'язки визначені Статутом, положенням про Наглядову раду та трудовим контрактом. Виплата винагороди в будь-якій формі не передбачена. Частка в статутному капіталі емітента - 0,001% - 1 акція. Стаж керівної роботи - 11 р. Попередня посада - ТОВ "Едельвейс", директор.  Даних про те, що посадова особа обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах, немає. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Дозволу на розкриття паспортних даних не отримано.

Член Наглядової ради - Школьнік Володимир Якович. 1957 року народження. Освіта: Вища, КДУ iм.Шевченка. Займає посаду члена Наглядової ради з 2002 року. Повноваження та обов'язки визначені Статутом, положенням про Наглядову раду та трудовим контрактом. Виплата винагороди в будь-якій формі не передбачена. Частка в статутному капіталі емітента - 20,7622% - 133771 акція. Стаж керівної роботи - 11 р. Попередня посада - ВАТ "Славутич", голова Наглядової ради з 2002 року.  Дані щодо посад на iнших пiдприємствах відсутні.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Дозволу на розкриття паспортних даних не отримано.

Голова Правління - Марченко Валентина Василiвна. 1954 року народження. Освіта: Вища. Займає посаду Голови Правління з 18.04.2008 року. Керує поточною діяльністю товариства. Повноваження та обов'язки визначені Статутом, трудовим контрактом та чинним законодавством. Винагорода за 2012 рік - 84 тис.грн., виплачена в грошовій формі. Частка в статутному капіталі емітента - 0,006% - 40 акцій. Стаж керівної роботи - 9 р. Попередня посада - ВАТ "Кияни", юрисконсульт.  Не працює та не займає посад на iнших пiдприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Дозволу на розкриття паспортних даних не отримано.

Член Правління, головний бухгалтер - Кобилинська Наталiя Миколаївна. 1960 року народження. Освіта: Вища. Займає посади члена Правління та головного бухгалтера з 18.04.2008 року. Повноваження та обов'язки визначені Статутом, трудовим контрактом та чинним законодавством.  Винагорода за 2012 рік - 84 тис.грн., виплачена в грошовій формі. Додаткова винагорода як члену Правління не передбачена. Частка в статутному капіталі емітента відсутня. Стаж керівної роботи - 9 р. Попередня посада - ВАТ "Кияни", заст. головного бухгалтера.  Не працює та не займає посад на iнших пiдприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Дозволу на розкриття паспортних даних не отримано.

Голова Ревізійної комісії - LDU ESTАBLISHMENT (реєстрацiйний код 0002.052.5, Лiхтентштейн).  Юридична особа за законодавством Князівства Ліхтенштейн займає посаду Голови Ревізійної комісії з 2003 року. Адреса: FL-9495, Triesen Landstrasse 150, Postfach 252.  Адреса представництва в Україні: вул. Саксаганського, 36-д, м. Київ, 01032. Діє в особі представника за довіреністю - Погребняк Владислав Григорович. Повноваження та обов'язки визначені Статутом, положенням про Ревізійну комісію та чинним законодавством. Виплата винагороди в будь-якій формі не передбачена. Має частку в статутному капіталі емітента - 24,8654% - 160208 акцій. Представник юридичної особи не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Дозволу на розкриття паспортних даних не отримано.

Член Ревізійної комісії Баратинський Василь Миколайович, 1951 року народження. Освіта: Середня спеціальна. Леліпайське сухопутне загальновійськове військове училище. Займає посаду Члена Ревізійної комісії з 2002 року. Повноваження та обов'язки визначені Статутом, положенням про Ревізійну комісію та чинним законодавством. Виплата винагороди в будь-якій формі не передбачена. Має частку в статутному капіталі емітента - 0,001% - 1 акція. Стаж керівної роботи - 35 р. Попередня посада ТОВ «ЮВІМ», директор. Основне місце роботи – ТОВ "ПИРЯТИНАГРОКОНСЕРВ" (код ЄДРПОУ 32021330, 37000, Полтавська обл., Пирятинський район, м. Пирятин, вул. Червоноармійська, 163) директор.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Дозволу на розкриття паспортних даних не отримано.

4. Інформація про учасників.

Станом на дату складання цього звіту емітент має 2775 акціонерів:

-    2769 фізичних осіб - 29,2936% від загальної кількості акцій, з яких одна фізична особа має 20,7622% статутного капіталу емітента (надалі - СК),

-    6 юридичних осіб – 70,7064% СК, з яких 2 юридичних особи мають частки 10% СК та більше, а саме:

· LDU ESTАBLISHMENT, реєстрацiйний код 0002.052.5 (Лiхтенштейн) – Голова Ревізійної комісії - дані наведені вище по тексту - 24,8654% СК;

· Minolda Estаblishment, реєстраційний код FL-0002.05 (Представництво в Україні: вул. Саксаганського, 36-д, м. Київ, 01032; Юридична адреса: FL-9495, Triesen Landstrasse 150, Postfach 252, Ліхтенштейн) - 24,8656% СК.

5. Інформація про акції емітента:

Випуск зареєстровано 28.05.2010 року,

номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 267/1/10,

орган, що зареєстрував випуск - ДКЦПФР,

код цінного папера - UA4000069876,

тип цінного папера – Акція проста бездокументарна іменна,

форма існування та форма випуску - Бездокументарні іменні,

номінальною вартістю 10 грн. у кількості 644300 штук, загальною номінальною вартістю 6443000 грн., що складає 100% у статутному капіталі.

Торгівля цінними паперами емітента у 2012 році здійснювалась на внутрішньому позабіржовому ринку. Фактів лістингу акцій емітента на фондових біржах не було.

Станом на дату складання цього звіту акції товариства включені до Біржового списку ПАТ "Українська біржа" в категорію позалістингових цінних паперів.

Додаткових випусків акцій та будь-яких інших цінних паперів та похідних у 2012 році не було.  Акції власної емісії емітент не викупляв.

З 2010 року випуск акцій обслуговує депозитарій ПрАТ "ВДЦП", код за ЄДРПОУ 35917889.

6. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - чергові.

Дата проведення: 12.04.2012 року.

Кворум зборів: 91,2912% до загальної кількості голосів.

Перелік питань, що розглядалися на чергових загальних зборах:

1.         Обрання робочих органів Загальних зборі

2.         Звіт Правління  про результати фінансово-господарську діяльність Товариства за 2011 рік та завдання на  2012 рік., затвердження річного звіту Товариства за 2011р.

3.         Звіт Наглядової ради Товариства та затвердження звіту Наглядової ради.

4.         Звіт та затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства.

5.         Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році.

6.         Прийняття рішення про схвалення  значних правочинів, які вчинялися Товариством у період  з 15 квітня 2011року  до  12 квітня   2012 року,  якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними  річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік.

7.         Прийняття рішення про попереднє схвалення  значних правочинів, які  можуть вчинятися Товариством протягом одного  року,  якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства. Про надання повноважень щодо укладення таких правочинів та підписання документів пов’язаних з ними.

Від акціонерів не надходили пропозиції до переліку питань порядку денного.

Збори затвердили звіти Правління, Наглядової ради та звіт і висновок Ревізійної комісії за 2011 рік. У зв'язку з відсутністю прибутку за звітний та попередні роки прийнято рішення дивіденди не нараховувати, збитки покрити за рахунок прибутків наступних років.

Збори схвалили значні правочини, які вчинялися Товариством протягом періоду з «14» квітня 2011 року по «10» квітня 2012 року,  вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними  річної фінансової звітності Товариства за 2010  та 2011 роки відповідно, зокрема - Договір оренди реконструйованих будівель і споруд (строк оренди - до 2018 р.).

Також Збори надали попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 12 квітня 2012 року по 12 квітня 2013 року(включно) та  вартість яких становитиме більше 25% вартості активів товариства за даними фінансової звітності за 2011 та 2012 роки.  Голові правління  ПАТ «Кияни» надано Зборами повноваження на  укладення та підписання контрактів,  договорів підряду,  купівлі/продажу, оренди (найму), інших правочинів, на суму не більше як 25 млн. грн. включно, після схвалення таких правочинів Наглядовою радою Товариства.

Позачергові збори у звітному періоді не ініціювались та не проводились.

7. Інформація про дивіденди

За підсумками 2010-2011 років дивіденди не нараховувались та не виплачувались у зв’язку зі збитковістю.

8. Інформація щодо аудиторського висновку

Інформація про аудитора (аудиторську фірму), який здійснив аудиторську перевірку емітента.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Інтелект-Капітал»:

Код за ЄДРПОУ  36391522.

Місцезнаходження: вул. Чистяківська, 2 оф. 307, м. Київ, 03062.

Аудитор має ліцензію на цей вид діяльності 4255, що видана: Аудиторська палата України 12.02.2009 року.

Контактний телефон: (044) 517-22-77, (097) 620-78-99, факс: (044) 516-44-80, (044) 516-87-69.

ТОВ «Аудиторська фірма «Інтелект-Капітал» на підставі договору про надання аудиторських

послуг № 15/02-3А від 15.02.2013 провела перевірку фінансової звітності емітента за період з

01.01.2012 по 31.12.2012 станом на 31.12.2012.  Аудиторська фірма має свідоцтво ДКЦПФР серії

АБ  № 000883 від 25.03.2009 (чинне до 12.02.2014) та свідоцтво АПУ про відповідність системи

контролю якості №0333 (рішення АПУ №264/4 від 31.01.2013).

Загальний висновок аудитора (аудиторської фірми):

На думку аудитора, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Публічного акціонерного товариства «Кияни» за період з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року, станом на 31 грудня 2012 року, його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності.

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення

Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

24.04.2013

(дата)

Річна інформація розміщена у пресі – газета «Бюлетень. Цінні папери України»

№79 від 25.04.2013

10. Підпис

Голова правління Марченко В.В. підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

онлайн фильмыjoomla шаблоны