http://kyjany.kiev.ua/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/300144slide1.jpglink
http://kyjany.kiev.ua/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/623143slide4.jpglink
http://kyjany.kiev.ua/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/631817slide6.jpglink
http://kyjany.kiev.ua/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/805385slide8.jpglink
0 1 2 3
Progress bar
A+ R A-

Протокол чергових Загальних зборів акціонерів від 09.04.2013 р.

ПРОТОКОЛ  №1

чергових      Загальних зборів   акціонерів  ПАТ  «Кияни»

м. Київ                                                                  09 квітня 2013 р.

пр.-т Московський,9                                              15-00год

офіс 1-201

Дата складання переліку акціонерів , які мають право на участь у загальних зборах ПАТ «Кияни» 04 квітня 2013р.

За підсумками  проведеної  реєстрації на зборах є присутніми  13 акціонерів та їх    представників, які володіють 588196 акціями  ПАТ «Кияни», що становить 91,2923% від загальної  кількості акцій.

Згідно зі ст. 42 Закону  України «Про акціонерні товариства», голосування  на  загальних  зборах акціонерів проводиться за принципом: одна акція – один голос.

Відповідно до ст.41 Закону України  „ Про акціонерні товариства” загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що мають відповідно до Статуту товариства більш, як 60 відсотків голосів.

Збори визнано правомочними.

Запропоновано    роботу загальних  зборів  розпочати.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів.

Порядок денний чергових загальних зборів акціонерів доведено до відома акціонерам способом передбаченим Статутом Товариства - персонально простими листами за 30 днів до дати проведення річних загальних зборів. Повідомлення про проведення річних загальних зборів було опубліковане у офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку – Бюлетень«Цінні папери України »39 (3589) від 28 лютого 2013, стор. 21.

Порядок денний зборів:

1. Обрання робочих органів Загальних зборів акціонерів ПАТ «Кияни».

2. Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Кияни» за 2012 рік та завдання на 2013 рік, затвердження річного звіту Товариства за 2012р.

3. Звіт Наглядової ради ПАТ «Кияни» та затвердження звіту Наглядової ради.

4. Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Кияни» за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ «Кияни» у 2012 році.

6. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, які вчинялися ПАТ «Кияни» у період з 12 квітня 2012 року  до 09 квітня 2013 року,  якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік.

7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які  можуть вчинятися ПАТ «Кияни» протягом одного  року,  якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства. Про надання повноважень щодо укладення таких правочинів та підписання документів пов’язаних з ними.

По першому питанню порядку денного:

«  Обрання робочих органів Загальних зборів»

На підставі доповіді, Голови Правління ПАТ «Кияни» Марченко В.В., запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 1. Проект рішення оголошено на зборах :

Голова зборів       -                  Марченко В.В.

Секретар                -                  Баннова В.М.

Лічильна комісію  у складі  трьох осіб:

Голова лічильної комісії -       Ремез К.С.

Член лічильної комісії     -       Володіна С.С.

Член лічильної комісії    -        Яцков Ю.П.

Голосували  по першому питанню:

За -    588196 голосів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на

зборах

Проти     -    немає   голосів;

Утримались – не має голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Для  проведення зборів  обрати:

Головою зборів    -    Марченко В.В.

Секретарем           -     Баннова  В.М.

Лічильну  комісію  у складі  трьох осіб:

Голова лічильної комісії -       Ремез К.С.

Член лічильної комісії     -       Володіна С.С.

Член лічильної комісії -           Яцков Ю.П.

(Протокол №1 лічильної комісії від 09.04.2013р.)

По другому  питанню порядку денного

«Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності

ПАТ«Кияни» за 2012 рік та завдання на 2013 рік, затвердження річного звіту

Товариства за 2012р.»

Слухали голову Правління Марченко В.В.,  яка доповіла про  результати фінансово-господарської діяльності   ПАТ «Кияни»   за 2012рік. (Звіт  додається)

На підставі доповіді голови правління, запропоновано прийняти рішення , проект якого міститься бюлетені для голосування №2.

Проект рішення оголошено на зборах: затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства  за 2012р.

Голосували  по другому питанню:

За -                  -  588148   голосів акціонерів присутніх на   Зборах;

Проти              - 21   голосів;

Утримались    – 27

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства  за 2012р.

(Протокол №2 лічильної комісії від 09.04.2013р.)

По третьому питанню порядку денного

«Звіт Наглядової ради Товариства та затвердження звіту Наглядової ради»

Слухали члена  Правління  Кобилинську Н.М., яка за дорученням Наглядової ради доповіла про  роботу Наглядової ради в 2012році.

Запропоновано,  прийняти рішення проект якого міститься в бюлетені для голосування №3. Проект рішення: затвердити звіт  Наглядової ради Товариства за 2012р.

Голосували  по третьому питанню:

За -               588148 голосів,

Проти     -    немає   голосів;

Утримались – 48 голосів;

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити результати звіту Наглядової ради за 2012р.

(Протокол №3 лічильної комісії від 09.04.2013р.)

По четвертому питанню порядку денного:

«Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Кияни» за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.»

Слухали голову Ревізійної  комісії  Погребняк  В.Г., який ознайомив присутніх з результатами перевірки    фінансово-господарської діяльності   ПАТ за 2012 р.

(Звіт  ревізійної комісії   додається)

На підставі доповіді голови Ревізійної комісії Товариства, запропоновано прийняти  рішення проект якого міститься в бюлетені для голосування № 4.

Проект рішення : затвердити звіт і   висновки ревізійної  комісії  та річного балансу  товариства за 2012 рік.

Голосували  по третьому питанню:

За -    588175 голосів  акціонерів, присутніх на зборах

Проти -       не має голосів
Утримались – 21 голосів

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2012 році.

(Протокол №4 лічильної комісії від 09.04.2013р.)

По пятому питанню   порядку  денного:

«Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ «Кияни» у 2012 році.

Слухали Головного бухгалтера Товариства Кобилинську Н.М., яка повідомила, оскільки товариство у звітному році відпрацювало зі збитками, то  джерело для нарахування  дивідендів відсутнє, також  запропонувала покриття збитків за 2012 рік провести за рахунок прибутків, які будуть одержані  у  2013 р. та наступних роках.

На підставі доповіді,   запропоновано прийняти рішення, проект  якого міститься бюлетені для голосування №5.

Проект рішення: Не розподіляти прибуток Товариства  за 2012рік, у зв’язку з його відсутністю.

Голосували по  п’ятому питанню :

За -    588113   голосів акціонерів присутніх на зборах

Проти     -    76 голосів;

Утримались – не має голосів;

Рішення прийнято.

Вирішили:

Не розподіляти прибуток Товариства  за 2012рік,у зв’язку з його відсутністю.

(Протокол №5 лічильної комісії від 09.04.2013р.)

По шостому питанню порядку денного:

«Прийняття рішення про схвалення  значних правочинів , які вчинялися Товариством  у період  з 12квітня 2012року  до  09 квітня   2013 року,  якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними  річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік.»

Слухали Голову зборів Марченко В.В., яка повідомила, що  за період з «12» квітня 2012 р. по «09» квітня 2013 р. були вчинені значні правочини, зокрема 25.07.2012р.  було укладено Договір на отримання позики від компанії «СЕКЛЕКС ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД», та  запропонувала прийняти рішення проект якого міститься в бюлетені для голосування №6 : Схвалити значні правочини, які вчинялись Товариством у період  з 12квітня 2012року  до  09 квітня   2013 року.

Рішення приймається більшістю у ¾ голосів акціонерів, присутніх на Зборах.

Голосували по  шостому питанню :

За -    588175  голосів акціонерів присутніх на зборах

Проти     -   не має голосів;

Утримались – 21 голосів;

Рішення прийнято.

Вирішили:

Схвалити   значні правочини, які вчинялися Товариством протягом «12» квітня 2012 року – «09» квітня 2013 року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними  річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік.»

(Протокол №6 лічильної комісії від 09.04.2013р.)

По сьомому питанню порядку денного:

«Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які  можуть вчинятися ПАТ «Кияни» протягом одного  року,  якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства. Про           надання повноважень щодо укладення таких правочинів та підписання документів пов’язаних з ними.

Слухали Голову зборів, яка повідомила, що згідно п.3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачена можливість попереднього схвалення  значних правочинів , які можуть вчинятися Товариством   протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, якщо на дату  проведення зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності. З метою реалізації затверджених основних напрямків діяльності Товариства на 2013 – 2014 роки та з метою економії коштів підприємства, які знадобилися б на скликання позачергових загальних зборів  для прийняття рішення стосовно вчинення правочинів  вартість яких перевищує 25% вартості активів Товариства за даними фінансової звітності  за 2012рік, варто скористатися передбаченою законодавством можливістю попереднього схвалення значних правочинів. Також схвалити укладення та підписання Головою Правління ПАТ «Кияни» строком на  один рік (до 09 квітня 2014р.) контрактів, договорів підряду, купівлі продажу, оренди (найму), інших правочинів, на суму не більше як 25,00 млн. грн. включно. Надати повноваження Голові правління  ПАТ «Кияни» для укладення та підписання значних правочинів і документів пов’язаних з ними, після схвалення таких правочинів Наглядовою радою товариства.

На підставі доповіді,  запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 7. Проект рішення оголошено на зборах .

Рішення приймається простою більшістю у ¾ голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах.

Голосували  :

За -    588 175  голосів  акціонерів присутніх на зборах

Проти   -  не має голосів;

Утримались  -21 голосів

Рішення прийнято

Вирішили:

Надати попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 09 квітня 2013 року по 09 квітня 2014 року(включно), якщо ринкова вартість майна або послуг, що можуть бути предметом даних правочинів, становить більше 25% вартості активів товариства за даними фінансової звітності за 2012рік. Надати повноваження Голові правління  ПАТ «Кияни» на  укладення та підписання контрактів,  договорів підряду , купівлі продажу, оренди (найму), інших правочинів, на суму не більше як 25,00 млн. грн. включно, після схвалення таких правочинів Наглядовою радою Товариства.

( Протокол №7лічильної комісії від 09.04.2013р.)

Порядок денний вичерпаний.

Чергові загальні збори акціонерів ПАТ  «Кияни» вважаються закритими.

Голова Зборів                                                        В.В.Марченко

Секретар Зборів                                                     В.М.Баннова

онлайн фильмыjoomla шаблоны