http://kyjany.kiev.ua/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/300144slide1.jpglink
http://kyjany.kiev.ua/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/623143slide4.jpglink
http://kyjany.kiev.ua/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/631817slide6.jpglink
http://kyjany.kiev.ua/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/805385slide8.jpglink
0 1 2 3
Progress bar
A+ R A-

Публічне акціонерне товариство «Кияни» повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів 09.04.2013 р.

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР !

Публічне акціонерне товариство  «Кияни» повідомляє про проведення

Загальних   зборів акціонерів, які

відбудуться 09 квітня 2013 року о15.00год. в приміщенні Товариства, яке знаходиться  за адресою: м. Київ, пр- т. Московський, 9 корп. 1, офіс 1-201.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів  для участі у загальних зборах з  14 год 00хв. до

14 год. 50хв. При собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам  акціонерів  додатково  довіреність.

Дата  складення  переліку  акціонерів,  які мають право на участь у загальних зборах –

03 квітня 2013 року.

Порядок денний:

1. Обрання робочих органів Загальних зборів акціонерів ПАТ «Кияни».

2. Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Кияни» за 2012 рік та завдання на 2013 рік, затвердження річного звіту Товариства за 2012р.

3. Звіт Наглядової ради ПАТ «Кияни» та затвердження звіту Наглядової ради.

4. Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Кияни» за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ «Кияни» у 2012 році.

6. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, які вчинялися ПАТ «Кияни» у період з 12 квітня 2012 року  до 09 квітня 2013 року,  якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік.

7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які  можуть вчинятися ПАТ «Кияни» протягом одного  року,  якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства. Про надання повноважень щодо укладення таких правочинів та підписання документів пов’язаних з ними.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства: (тис. грн.)

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА

ПЕРІОД

Попередній 2011

Звітний 2012

Усього активів

90170

82821

Основні засоби

485

218

Інвестиційна нерухом.

65595

63585

Довгострокові фінансові інвестиції

--

---

Запаси

209

65

Сумарна дебіторська заборгованість

5678

4887

Грошові кошти та їх еквіваленти

4134

508

Нерозподілений прибуток

- 81168

-88196

Власний капітал

- 68802

-81753

Статутний капітал

6443

6443

Довгострокові зобов’язання

136974

144438

Поточні зобов’язання

21925

20116

Чистий прибуток(збиток)

-12473

-12951

Середньорічна кількість акцій(штук)

644300

644300

Кількість власних акцій викуплених протягом періоду(штк)

---

---

Загальна сума коштів ,витрачених  на викуп власних акцій протягом періоду

---

---

Чисельність працівників на кінець періоду(осіб)

73

11


Порядок ознайомлення акціонерів  з  матеріалами,  з  якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів

Від  дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство  надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень  з  питань  порядку  денного,  за місцезнаходженням Товариства  у  робочі  дні,  робочий  час з 9.00 до 16.00 корпус 3, офіс 101, а в день проведення загальних зборів - також  у місці  їх  проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами – головний бухгалтер Кобилинська Наталія Миколаївна. Тел. Для довідок: (044)  537-02-12, 468-68-69

Правління

онлайн фильмыjoomla шаблоны