http://kyjany.kiev.ua/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/300144slide1.jpglink
http://kyjany.kiev.ua/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/623143slide4.jpglink
http://kyjany.kiev.ua/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/631817slide6.jpglink
http://kyjany.kiev.ua/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/805385slide8.jpglink
0 1 2 3
Progress bar
A+ R A-

Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів 12 квітня 2012 року

Публічне акціонерне товариство «Кияни»

(Код ЄДРПОУ   00308169 )

Публічне акціонерне товариство «Кияни», 04073 м.Київ, пр.-т  Московський,9

Повідомляє  про проведення чергових  Загальних зборів акціонерів та їх порядок денний.

Дата,  час та місце ,  куди  мають  прибути  акціонери  для  проведення загальних зборів:

12 квітня 2012 року о 15.00 год. 04073, м. Київ, пр-т. Московський, 9, корп. 1

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для  участі у загальних зборах:

з 14 год.00 хв. до 14 год. 50 хв. 12 квітня  2012 року. При собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам  акціонерів  додатково  довіреність.

Дата  складення  переліку  акціонерів,  які мають право на участь у загальних зборах:

06.04.2012 р.

Перелік питань, що виносяться на голосування:

Порядок денний:

1. Обрання робочих органів Загальних зборів.

2. Звіт Правління  про результати фінансово-господарську діяльність Товариства за 2011 рік та завдання на  2012 рік., затвердження річного звіту Товариства за 2011р.

3. Звіт Наглядової ради Товариства та затвердження звіту Наглядової ради.

4. Звіт та затвердження висновку Ревізійної комісії  Товариства.

5. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році.

6. Прийняття рішення про схвалення  значних правочинів , які вчинялися Товариством у період  з 15 квітня 2011року  до  12 квітня 2012 року,  якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними  річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік.

7. Прийняття рішення про попереднє схвалення  значних правочинів , які  можуть вчинятися Товариством протягом одного  року,  якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину , перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства. Про надання повноважень щодо укладення таких правочинів та підписання документів пов’язаних з ними.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства : (тис. грн.)

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА

ПЕРІОД

Попередній 2010

Звітний 2011

Усього активів

87503

90170

Основні засоби

859

485

Інвестиційна нерухом.

67808

65595

Довгострокові фінансові інвестиції

--

--

Запаси

571

209

Сумарна дебіторська заборгованість

2705

5678

Грошові кошти та їх еквіваленти

1457

4134

Нерозподілений прибуток

-  68695

- 81168

Власний капітал

-  56329

- 68802

Статутний капітал

6443

6443

Довгострокові зобов’язання

128754

136974

Поточні зобов’язання

15013

21925

Чистий прибуток(збиток)

- 14645

-12473

Середньорічна кількість акцій(штук)

644300

644300

Кількість власних акцій викуплених протягом періоду(штк)

---

---

Загальна сума коштів ,витрачених  на викуп власних акцій протягом періоду

---

---

Чисельність працівників на кінець періоду(осіб)

71

73

Порядок ознайомлення акціонерів  з  матеріалами,  з  якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів

Від  дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство  надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень  з  питань  порядку  денного,  за місцезнаходженням Товариства  у  робочі  дні,  робочий  час з 9.00 до 16.00 корпус 3, офіс 101, а в день проведення загальних зборів - також  у місці  їх  проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами – Фахівець з корпоративних питань Жереб Валентина Миколаївна

Тел. Для довідок: ( 044)  537-02-12, 468-68-69

онлайн фильмыjoomla шаблоны