http://kyjany.kiev.ua/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/300144slide1.jpglink
http://kyjany.kiev.ua/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/623143slide4.jpglink
http://kyjany.kiev.ua/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/631817slide6.jpglink
http://kyjany.kiev.ua/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/805385slide8.jpglink
0 1 2 3
Progress bar
A+ R A-

Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Кияни» 27 квітня 2021 року.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних Загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЯНИ»,
код ЄДРПОУ 00308169, місцезнаходження: м. Київ, проспект Степана Бандери, 9
(далі-Товариство)

повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 27 квітня 2021 року за адресою: м. Київ, проспект Степана Бандери, 9, корп. 3, офіс 3-602. Початок зборів об 11 годині 00 хвилин. Реєстрація з 10 години 00 хвилин до 10 години 50 хвилин за місцем проведення зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24:00 годину 21 квітня 2021 року.
На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, (станом на 12 березня 2021 року) загальна кількість акцій Товариства становить 644 300 штук простих іменних акцій, з них кількість голосуючих акцій Товариства становить 609 671 штук простих іменних акцій.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення: обрати лічильну комісію для підрахунку голосів під час голосування на цих Загальних зборах акціонерів у складі трьох осіб: Голова лічильної комісії – Підлужна А.А., члени лічильної комісії – Мацко О.О., Ященко М.О. Припинити повноваження лічильної комісії загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення: Обрати Головою Загальних зборів акціонерів - Голову правління Товариства – Садовську Н.Ю. Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів – Коваля В.В.
3. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
Проект рішення: Бюлетені для голосування засвідчуються печаткою Товариства та підписом Голови правління Товариства або особою, що його замінює.
4. Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та завдання на 2021 рік, затвердження річного звіту Товариства за 2020 р.
Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2020р.
5. Звіт Наглядової ради Товариства та затвердження звіту Наглядової ради.
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020р.
6. Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2020 р.
7. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.
Проект рішення: Не розподіляти прибуток у зв’язку з його відсутністю.
8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які  можуть вчинятися ПрАТ «КИЯНИ» протягом одного  року,  якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства. Про надання повноважень щодо укладення таких правочинів та підписання документів пов’язаних з ними.
Проект рішення: Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятись ПрАТ «КИЯНИ» протягом року з 27.04.2021 р. надати повноваження Голові правління на укладення таких правочинів та підписання документів   пов’язаних з ними.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
Проект рішення: Припинити повноваження діючого складу Наглядової Ради Товариства у складі Баленка І.М., Баленка О.М., Школьніка В.Я.
10. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
Проект рішення: Не пропонується, оскільки відноситься до кумулятивного голосування.
11. Обрання Голови Наглядової Ради Товариства з числа обраних членів Наглядової Ради.
Проект рішення: Не пропонується, оскільки обрання Голови Наглядової Ради здійснюється з членів Наглядової Ради Товариства, що обираються кумулятивним голосуванням.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової Ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради.
Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової Ради Товариства. Надати повноваження Голові правління Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА: (ТИС. ГРН.)

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА ПЕРІОД
Попередній  2019 Звітний 2020
Усього активів 116469 134608
Основні засоби 3096 2778
Інвестиційна нерухомість 50152 47682
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Інші фінансові інвестиції 0 0
Запаси 1210 825
Сумарна дебіторська заборгованість 61999 83278
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 20
Нерозподілений прибуток -321934 -354186
Власний капітал -315491 -347743
Статутний капітал 6443 6443
Довгострокові зобов’язання 429339 479694
Поточні зобов’язання 2621 2657
Чистий прибуток(збиток) +139404 -32252
Середньорічна кількість акцій(штук) 644300 644300
Кількість власних акцій викуплених протягом періоду(шт.) ---- ----
Загальна сума коштів ,витрачених  на викуп власних акцій протягом періоду ----- -----
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 11 11
Відповідно до чинного законодавства та Статуту Товариства, кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) Товариства, змісту пропозиції до питання та/або проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.
Для участі у Загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта - довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлена згідно вимог чинного законодавства України.
Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства у встановленому чинним законодавством порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень  з  питань  порядку  денного,  здійснюється: до дати проведення загальних зборів - за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, проспект Степана Бандери, 9, корп. 3В, офіс 3-201, у  робочі дні, з 10.00 до 13.00, а в день проведення загальних зборів - також  у місці  їх  проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами – Голова правління Садовська Н.Ю. Акціонери мають право направляти письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів.
Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщено повідомлення про проведення загальних зборів, інформацію з  проектом  рішень  щодо  кожного  з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій та перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: http://kyjany.kiev.ua/

Тел. для довідок: (044) 5370205

Уповноважена Наглядовою Радою Товариства
Голова Правління Садовська Наталія Юріївна

онлайн фильмыjoomla шаблоны