http://kyjany.kiev.ua/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/300144slide1.jpglink
http://kyjany.kiev.ua/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/623143slide4.jpglink
http://kyjany.kiev.ua/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/631817slide6.jpglink
http://kyjany.kiev.ua/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/805385slide8.jpglink
0 1 2 3
Progress bar
A+ R A-

Приватне акціонерне товариство «Кияни» повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів 12 лютого 2019 року.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЯНИ», код ЄДРПОУ 00308169

місцезнаходження: м. Київ, Проспект Степана Бандери, 9

(далі-Товариство) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів Товариства, які відбудуться 12 лютого 2019 року за адресою: м. Київ, проспект Степана Бандери, 9, корп. 3В, офіс 3-602. Початок зборів о 11 годині 00 хвилин. Реєстрація з 10 години 00 хвилин до 10 години 50 хвилин за місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 06 лютого 2019 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування та проекти рішень:

  1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: обрати лічильну комісію для підрахунку голосів під час голосування на цих загальних зборах у складі трьох осіб: Голова лічильної комісії –Підлужна А.А. члени лічильної комісії –Яцков Ю.П., Афанасьєв О.В.  Припинити повноваження лічильної комісії загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.

  1. Обрання голови та секретаря зборів.

Проект рішення: Обрати Головою Загальних зборів Голову правління ПрАТ «КИЯНИ» - Марченко В.В., обрати секретарем Загальних зборів акціонерів –Кобилинську Н.М.

  1. Припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю «ФОРУМ КИЯНИ».

Проект рішення: Припинити приватне акціонерне товариство «КИЯНИ» у зв’язку з реорганізацією шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю «ФОРУМ КИЯНИ» (місцезнаходження: 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, 9.. При перетворенні ПрАТ «КИЯНИ», все його майно, всі права і обов’язки переходять за передавальним актом до Товариства з обмеженою відповідальністю «ФОРУМ КИЯНИ».

  1. Затвердження порядку та умов здійснення перетворення.

Проект рішення: Затвердити наступні порядок та умови перетворення Товариства: протягом 3-х днів з дня прийняття рішення про припинення, комісія з припинення або уповноважена нею особа подає державному реєстратору визначені законодавством документи для внесення запису до ЄДР про прийняте загальними зборами рішення щодо припинення у зв’язку з реорганізацією шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю та оприлюднення відповідного повідомлення на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Протягом 10 робочих днів після прийняття рішення про припинення, комісія з припинення подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи для зупинення обігу акцій ПрАТ «КИЯНИ». У визначені законодавством порядку та строки комісія з припинення ПрАТ «КИЯНИ» подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і оприлюднює особливу інформацію про прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення щодо припинення у зв’язку з реорганізацією. Протягом 30 днів з дати прийняття рішення про припинення комісія з припинення письмово повідомляє про це кредиторів ПрАТ «КИЯНИ», оприлюднює повідомлення про ухвалене рішення в загальдоступній інформаційній базі НКЦПФР. Строк заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства складає два місяці з дня оприлюднення повідомлення про внесення запису до ЄДР щодо прийнятого рішення про припинення Товариства. Вимоги кредиторів задовольняються у порядку, визначеному законодавством. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у визначений строк до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторів комісія з припинення складає передавальний акт, який має містити положення про правонаступництво щодо всього майна, прав і обов’язків юридичної особи, що припиняється, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорюються сторонами. Передавальний акт затверджується рішенням загальних зборів акціонерів Товариства.

У визначені законодавством та цим рішенням порядку і строки здійснюється обмін акцій на частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «ФОРУМ КИЯНИ», що створюється у результаті перетворення. Протягом 10 робочих днів з дати затвердження передавального акту, комісія з припинення подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку визначені законодавством документи для скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій. Документи для внесення запису до ЄДР про припинення Товариства комісія з припинення або уповноважена нею особа подає державному реєстратору після отримання розпорядження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про скасування реєстрації випуску акцій. Перетворення вважається завершеним з моменту державної реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю  «ФОРУМ КИЯНИ» та державної реєстрації припинення приватного акціонерного товариства «КИЯНИ».

  1. Обрання голови та членів комісії з припинення.

Проект рішення: Обрати комісію з припинення ПрАТ «КИЯНИ» у складі однієї особи:

Голова комісії з припинення – Марченко Валентина Василівна, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1993604820

Місцезнаходження комісії з припинення: 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, 9.

  1. Затвердження плану перетворення.

Проект рішення: Затвердити план перетворення приватного акціонерного товариства «КИЯНИ» в товариство з обмеженою відповідальністю «ФОРУМ КИЯНИ» відповідно до ст. 81 Закону України «Про акціонерні товариства» (додаток №3).

 

  1. Затвердження порядку та умов обміну акцій у статутному капіталі Товариства на частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «ФОРУМ КИЯНИ».

Проект рішення: У відповідності до ст.ст. 80, 87 ЗУ «Про акціонерні товариства» затвердити наступні порядок та умови обміну акцій у статутному капіталі ПрАТ «КИЯНИ» на частки в статутному капіталі створюваного в процесі перетворення товариства з обмеженою відповідальністю «ФОРУМ КИЯНИ»:

Внаслідок перетворення ПрАТ «КИЯНИ» в товариство з обмеженою відповідальністю «ФОРУМ КИЯНИ» акції ПрАТ «КИЯНИ» конвертуються в частки товариства з обмеженою відповідальністю «ФОРУМ КИЯНИ» та розподіляються серед його учасників. На зборах учасників товариства з обмеженою відповідальністю «ФОРУМ КИЯНИ» кожний учасник отримує кількість голосів, що надаватимуться йому частками товариства з обмеженою відповідальністю  «ФОРУМ КИЯНИ» власником яких він може стати внаслідок перетворення ПрАТ «КИЯНИ».  Розподіл часток товариства з обмеженою відповідальністю відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі Товариства. Розмір частки учасника у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «ФОРУМ КИЯНИ» дорівнюватиме розміру загальної номінальної вартості належних йому акцій ПрАТ «КИЯНИ». Розмір статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «ФОРУМ КИЯНИ» має дорівнювати розміру статутного капіталу приватного акціонерного товариства «КИЯНИ». Не підлягають обміну акції товариства, що перетворюється, викуплені цим товариством, які на дату прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення не продані та/або не анульовані відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства». Такі акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

  1. Затвердження умов, порядку і строків оцінки та викупу акцій у акціонерів.

Проект № 1 рішення: Кожний акціонер Товариства, який зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про перетворення Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцій. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в цих загальних зборах. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, яка визначається суб’єктом оціночної діяльності та затверджується загальними зборами Товариства станом на останній робочий день, що передує дню розміщення в установленому порядку повідомлення про скликання цих загальних зборів. Товариство протягом не більш як п’яти робочих днів після прийняття рішення про припинення у порядку, встановленому  статутом Товариства, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов’язкового викупу акцій. Протягом 30 днів після прийняття рішення про перетворення, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу, яка має містити інформацію, визначену законодавством. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі.

Проект № 2 рішення: у зв’язку з тим, що за рішення про припинення віддано 100% голосів акціонерів власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах, порядок і строк оцінки та викупу акцій у акціонерів не затверджувати.

З метою захисту інтересів Товариства, наглядова рада Товариства прийняла рішення про скликання позачергових зборів з письмовим повідомленням  акціонерів про проведення позачергових зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства» до дня проведення загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою:     м. Київ, проспект Степана Бандери, 9 корп. 3В, офіс 3-201, у робочі дні з 10-00 год. до 13-00 год. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Голова правління Марченко В.В., тел. (044) 5370205.

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів загальна кількість акцій Товариства становить 644300 штук, кількість голосуючих акцій Товариства становить 589414 штук.

Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта - довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлена згідно вимог чинного законодавства України.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.kyjany.kiev.ua.

Телефон для довідок: (044) 5370205.

Наглядова рада ПрАТ «КИЯНИ».

 

 

 

 

 

 

онлайн фильмыjoomla шаблоны