http://kyjany.kiev.ua/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/300144slide1.jpglink
http://kyjany.kiev.ua/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/623143slide4.jpglink
http://kyjany.kiev.ua/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/631817slide6.jpglink
http://kyjany.kiev.ua/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/805385slide8.jpglink
0 1 2 3
Progress bar
A+ R A-

Протокол загальних зборів 2017

ПРОТОКОЛ  №1
чергових      Загальних   зборів   акціонерів  ПАТ  «Кияни»
м. Київ 14 квітня 2017р.
пр.-т Московський                                                                                     14год.00хв.
( після перейменування Степана Бандери), 9
корп.6, офіс 6-102
Відповідно до Протоколу Наглядової ради Публічного акціонерного товариства  «Кияни»   від «02» лютого 2017 р. скликані чергові Загальні збори акціонерів.
Дата складання переліку акціонерів , які мають право на участь у загальних збо-рах ПАТ «Кияни»  10 квітня 2017року. Реєстрація   акціонерів  для   участі  у  зборах  здійс-нювалася  на  підставі  переліку   акціонерів  Товариства ,  складеного    та  наданого  ПАТ Національним депозитарієм України. Згідно переліку загальна кількість  акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства складає 2772 акціонери , загальна кількість випущених цінних паперів 644300 штук.  Згідно переліку акціонерів загальна кількість  голосуючих акцій, які мають право голосу на загальних зборах акціонерів, складає 589349 штук.
За підсумками  проведеної  реєстрації на зборах є присутніми 3 акціонери та   уповноважені представники , що безпосередньо або на підставі довіреностей представ-ляють інтереси власників    427881 простих  іменних акцій, з яких - 1 акціонер , який      володіє 40 неголосуючими акціями та-  2 акціонера, які сукупно володіють  427841 голо-суючими акціями, , що становить   72,60 відсотків від загальної  кількості голосів акціонерів, які мають право голосу на чергових Загальних зборах акціонерів  Товариства.
Відповідно до ст.41 Закону України  « Про акціонерні товариства»     Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Кількість голосуючих  акцій , які приймають участь в голосуванні на зборах  427841штук, що становить  72,595525 відсотків від загальної  кількості голосів акціонерів, які мають право голосу на  Загальних зборах акціонерів  Товариства
Збори визнано правомочними. Запропоновано роботу Загальних  зборів  розпочати.
Згідно зі ст. 42 Закону  України «Про акціонерні товариства», голосування  на  загальних  зборах акціонерів проводиться за принципом: одна акція – один голос,  крім проведення кумулятивного голосування .  Рішення приймається простою більшістю голосів акціо-нерів присутніх на чергових  Загальних зборах. Голосування на загальних зборах  з питань порядку денного проводиться за допомогою бюлетенів та бюлетенів для кумулятивного голосування.
Порядок денний чергових загальних зборів акціонерів доведено до відома акціонерів  способом передбаченим Статутом Товариства - персонально  простими листами за 30 днів до дати проведення річних загальних зборів , розміщено інформацію на сайті Товариства kyjany.kiev.ua.    Повідомлення про проведення річних загальних зборів було опубліковане у офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Відомості НКЦПФР» № 46 (2551) від 09 березня 2017 стор. 58
Порядок денний зборів:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «Кияни».
2. Обрання Голови та секретаря    Загальних зборів акціонерів ПАТ «Кияни.
3. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на
Загальних зборах акціонерів.
4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Кияни» за
2016 рік та завдання на 2017рік,  затвердження річного звіту Товариства за 2016р.
5. Звіт Наглядової ради ПАТ «Кияни» та затвердження звіту Наглядової ради.
6. Звіт  та висновки Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської
діяльності ПАТ «Кияни» за 2016   рік    та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фі-нансово-господарської діяльності  ПАТ  «Кияни» у 2016 році.
8. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, які вчинялися ПАТ «Кияни» у період з 14 квітня 2016року  до 14 квітня 2017 року,  якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості   активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.
9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які  можуть вчиня-тися ПАТ «Кияни» протягом одного  року,  якщо вартість майна або послуг, що є пре-дметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за   даними остан-ньої річної звітності Товариства. Про надання повноважень щодо укладення таких правочинів та  підписання документів пов’язаних з ними.
10. Прийняття рішення про   припинення повноважень членів Наглядової Ради Товарист-ва .
11. Встановлення кількісного складу Наглядової Ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової Ради  Товариства.
13. Обрання Голови Наглядової Ради Товариства з числа обраних членів  Наглядової  Ради.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з  обраними  членами Наглядової  Ради  Товариства. Обрання  уповноваженої особи  на   підписання цих договорів .
15. Зміна місцезнаходження  Публічного акціонерного товариства  «Кияни».
16. Внесення змін та доповнень  до Статуту ПАТ «Кияни»: Затвердження нової редакції Статуту Товариства; Обрання   уповноваженої особи на підписання Статуту в новій редакції.
17. Внесення змін до Положення про Наглядову Раду ПАТ «Кияни» шляхом затвердження його в новій редакції.
По першому питанню порядку денного:
«Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «Кияни».
На підставі доповіді,   Голови Правління ПАТ «Кияни» Марченко В.В.,  запропоно-вано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 1. Проект рішення оголошено на зборах :Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб:
Голова лічильної комісії –Ремез К.С.
члени лічильної комісії- Яцков Ю.П., Юхимець О.Л.
Голосували  по першому питанню:
За -  427841голосів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на зборах
Проти     -    немає   голосів;
Утримались – не має голосів.
Рішення прийнято.
Вирішили: обрати   Лічильну  комісію  у складі  трьох осіб:
Голова лічильної комісії -       Ремез К.С.
Член лічильної комісії     -       Юхимець О.Л.
Член лічильної комісії      -       Яцков Ю.П.
(Протокол   лічильної комісії №1 від14.04.2017р.)
По другому  питанню порядку денного:
«Обрання Голови та секретаря    Загальних зборів акціонерів ПАТ «Кияни.
Слухали Голову Правління ПАТ «Кияни» Марченко В.В., яка  запропонувала  прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 2. Проект рішення оголошено на зборах : Обрати Головою Загальних зборів акціонерів - Марченко В.В., Голову правління ПАТ Кияни» , секретарем Загальних зборів  акціонерів - Володіну С.С.
Голосували  по другому питанню:
За -  427841голосів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на зборах
Проти     -    немає   голосів;
Утримались – не має голосів.
Рішення прийнято.
Вирішили :обрати Головою зборів Марченко В.В., Голову правління ПАТ «Кияни»
Секретарем зборів –Володіну С.С.
(Протокол   лічильної комісії №2 від14.04.2017р.)
По третьому питанню порядку денного:
«Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на
Загальних зборах акціонерів »
Слухали Голову  Зборів  Марченко В.В., яка   запропонувала  прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 3. Проект рішення оголошено на зборах: : Бюлетені для голосування на зборах засвідчуються печаткою ПАТ «Кияни» та підписом Голови правління   Товариства або особою ,що його заміняє.
Голосували  по третьому  питанню:
За -   427841голосів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на зборах
Проти     -    немає   голосів;
Утримались – не має голосів.
Рішення прийнято.
Вирішили: Бюлетені для голосування на зборах засвідчуються печаткою ПАТ «Кияни» та підписом Голови правління     Товариства або особою ,що його заміняє.
(Протокол   лічильної комісії №3 від14.04.2017р.)
По четвертому  питанню порядку денного:
«Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ
«Кияни» за  2016 рік та завдання на 2017рік,  затвердження річного звіту
Товариства за 2016р.»
Слухали члена Правління Кобилинську Н.М.,  яка доповіла про  результати фінан-сово-господарської діяльності   ПАТ «Кияни»   за 2016рік. (Звіт  додається)
На підставі доповіді члена Правління, запропоновано прийняти рішення , проект якого міститься бюлетені для голосування №4. Проект рішення оголошено на зборах: затвердити річний звіт Товариства  за 2016р.
Голосували  по четвертому питанню:
За -  427841голосів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на зборах
Проти               - не має голосів
Утримались    – не має голосів
Рішення прийнято.
Вирішили:  Затвердити річний звіт Товариства  за 2016р.
(Протокол №4 лічильної комісії від 14.04.2017р.)
По п’ятому питанню порядку денного:
«Звіт Наглядової ради Товариства за 2016рік  та затвердження звіту
Наглядової  ради»
Слухали голову Правління  Марченко В.В., яка за дорученням Наглядової ради доповіла про  роботу Наглядової ради в 2016році.            (звіт Наглядової ради додається).
Запропоновано,  прийняти рішення проект якого міститься в бюлетені для голосування №5. Проект рішення оголошено на зборах: затвердити звіт  Наглядової ради Товариства за 2016р.
Голосували  по п’ятому  питанню:
За -  427841 голосів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на зборах
Проти     -    немає   голосів;
Утримались – не має голосів;
Рішення прийнято.
Вирішили: Затвердити   звіт  Наглядової ради за 2016рік.
(Протокол№5 лічильної  комісії 14.04.2017р.)
По шостому  питанню порядку денного:
«Звіт  та висновки Ревізійної комісії про результати перевірки фінансо-во-господарської діяльності ПАТ «Кияни» за 2016   рік    та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту».
Слухали голову Ревізійної  комісії  Погребняк  В.Г., який ознайомив присутніх з результатами перевірки    фінансово-господарської діяльності   ПАТ за 2016 р.
(Звіт  Ревізійної комісії   додається)
На підставі доповіді голови Ревізійної комісії Товариства,  запропоновано прийняти  рі-шення проект якого міститься в бюлетені для голосування № 6.Проект рішення оголошено на зборах: затвердити звіт та висновки     Ревізійної комісії  Товариства за 2016рік.
Голосували  по четвертому питанню:
За - 427841 голосів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на зборах
Проти – не має голосів
Утримались – не має голосів
Рішення прийнято.
Вирішили: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства  за 2016рік.
(Протокол №6 лічильної комісії від 14.04.2017р.)
По сьомому питанню   порядку  денного:
«Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за
підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ «Кияни» у 2016 році»
Слухали Головного бухгалтера Товариства Кобилинську Н.М., яка повідомила, оскільки товариство у звітному році відпрацювало зі збитками, то  джерело для нараху-вання  дивідендів відсутнє.
На підставі доповіді,   запропоновано прийняти рішення, проект  якого міститься бюлете-ні для голосування №7. Проект рішення оголошено на зборах: Не розподіляти прибуток Товариства  за 2016рік, у зв’язку з його відсутністю.
Голосували по  п’ятому питанню :
За -  427841  голосів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на зборах
Проти     -    не має голосів;
Утримались – не має голосів;
Рішення прийнято.
Вирішили: Не розподіляти прибуток Товариства  за 2016рік,у зв’язку з його від
сутністю.
(Протокол №7 лічильної комісії від 14.04.2017р.)
По восьмому   питанню порядку денного :
«Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, які вчинялися ПАТ «Ки-яни» у період з 15 квітня 2016року  до 14 квітня 2017 року,  якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості   активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік»
Слухали Голову зборів Марченко В.В., яка повідомила, що  за період з «15» квітня 2016 р. до «14» квітня 2017 р. були вчинені  значні  правочини, зокрема   договір оренди    з компанією ТОВ «Форум Груп Україна» , та  запропонувала прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №8 : Схвалити значні правочини, які вчиня-лися Товариством протягом  15квітня 2016року – 14 квітня 2017 року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік, зокрема договір оренди з ТОВ «Форум Груп Україна».
Голосували по  восьмому питанню :
За -472841  голосів , що складає 100% голосів акціонерів присутніх на зборах
Проти     -   не має голосів;
Утримались – не  має  голосів;
Рішення прийнято.
Вирішили: Схвалити значні правочини, які вчинялися Товариством протягом  15квітня 2016року – 14 квітня 2017 року, якщо вартість майна або послуг, що є предме-том таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річ-ної фінансової звітності Товариства за 2015 рік, зокрема договір оренди з ТОВ «Форум Груп Україна».
(Протокол   лічильної комісії №8 від 14.04.2017р.)
По дев’ятому питанню порядку денного:
«Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які  можуть вчинятися ПАТ «Кияни» протягом одного  року,  якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за   даними останньої річної звітності Товариства. Про надання повноважень щодо укладення таких правочинів та  підписання документів пов’язаних з ними.»
Слухали Голову зборів Марченко В.В., яка повідомила, що згідно п.3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачена можливість на попереднє надання зго-ди на вчинення  значних правочинів , які можуть вчинятися Товариством   протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, якщо на дату  проведення зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльно-сті. На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект  якого міститься бю-летені для голосування №9.
Голосували по дев’ятому питанню:
За –       не має голосів
Проти - 472841голосів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на зборах
Утримались  - не має голосів
Рішення не прийнято.
Вирішили: Не надавати згоду  на попереднє схвалення значних правочинів, які мо-жуть вчинятися Товариством у період з 15 квітня 2017 року по 15 квітня 2018 ро-ку(включно), якщо ринкова вартість майна або послуг, що можуть бути предметом даних правочинів, становить більше 25% вартості активів товариства за даними фінансової зві-тності за  2016рік.
( Протокол лічильної комісії  №9 від 14.04.2017р.)
По десятому   питанню порядку денного:
«Прийняття рішення про   припинення повноважень членів Наглядової Ради
Товариства».
Слухали голову зборів Марченко В.В., яка повідомила, що  Наглядова рада Товариства    була обрана в 2014році,  зі строком  повноважень  3 роки. На сьогодні строк повноважень членів Наглядової ради  закінчується. На виконання вимог Статуту товариства та законодавства України, загальними зборами акціонерів необхідно прийняти рішення щодо припинення повноважень членів Наглядової ради, та запропоновала прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №10.Проект рішення оголошено на зборах: припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства Баленко І.М. та членів Наглядової Ради   Школьнік В.Я., Баленко  О.М.
Голосували по десятому питанню :
За - 472841голосів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на зборах
Проти   -  не має голосів;
Утримались  - не має голосів
Рішення прийнято
Вирішили: Припинити повноваження    членів Наглядової ради Товариства -
Баленка Ігоря Миколайовича -   Голови Наглядової ради та членів Наглядової
ради:Школьніка Володимира Яковича, Баленка Олександра Миколайовича
( Протокол лічильної комісії  №10 від 14.04.2017р.)
По одинадцятому    питанню порядку денного
«Встановлення кількісного складу Наглядової Ради Товариства»
Голову зборів Марченко В.В., яка повідомила, що в зв’язку з внесенням змін до Закону України «Про акціонерні товариства» необхідно встановити кількісний склад Наглядової Ради ПАТ «Кияни» у складі не менше 5 (п’яти) осіб.
Запропоновано прийняти рішення проект якого міститься в бюлетені для голосування №11.Проект рішення оголошено на зборах: Встановити кількісний склад Наглядової Ради ПАТ «Кияни» 5 (п’ять) осіб.
Голосували по одинадцятому питанню :
За - 472841голосів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на зборах
Проти   -  не має голосів;
Утримались  - не має голосів
Рішення прийнято
Вирішили: Встановити кількісний склад Наглядової Ради ПАТ «Кияни» 5 (п’ять)
осіб.
( Протокол лічильної комісії  №11 від 14.04.2017р.)
По дванадцятому    питанню порядку денного
«Обрання членів Наглядової Ради  Товариства»
Слухали Коваль В.В., представника за довіреністю від акціонера Школьника В.Я., який надав інформацію щодо кандидатів та оголосив перелік кандидатів до складу членів Наглядової ради товариства: акціонери: Баленко Ігорь Миколайович , Баленко Олександр  Миколайович,  Школьнік Володимир  Якович ,представники акціонерів: Старожукова Аліна Альбертівна, Нінько Ірина Олександрівна.
У відповідності до законодавства України обрання членів  Наглядової ради про-водиться кумулятивним голосуванням . Голова зборів запропонувала з питання обрання членів Наглядової Ради Товариства провести кумулятивне голосування і прийняти рі-шення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №12, при цьому кожний голосуючий має право віддати належні йому голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кандидатами, вказаними в бюлетені №12. Проект рішення оголошено на зборах: Обрати до складу  Наглядової ради Товариства наступних кандидатів: Баленко Ігоря Миколайовича , Баленко Олександра  Миколайовича    Школьніка Володимира  Яковича,   Старожукову Аліну Альбертівну, Нінько Ірину Олександрівну.
Результати голосування по дванадцятому  питанню порядку денного:
1. Баленко Ігор  Миколайович
«За» – 427841  голосів акціонерів, що приймали участь в кумулятивному голосуванні;
2. Школьнік  Володимир  Якович
«За» -427841 голосів акціонерів, що приймали участь в  кумулятивному голосуванні;
3. Баленко Олександра Миколайовича
«За» -427841 голосів акціонерів, що приймали участь в  кумулятивному голосуванні;
4. Старожукова Аліна Альбертівна
«За» -427841 голосів акціонерів, що приймали участь в  кумулятивному голосуванні;
5. Нінько Ірина Олександрівна
«За» -427841 голосів акціонерів, що приймали участь в  кумулятивному голосуванні;
Проти     -    не має голосів;
Утримались – не має голосів;
Рішення прийнято
Вирішили: Обрати членами Наглядової Ради Товариства: Баленко Ігоря Миколайовича,
Баленко Олександра  Миколайовича,  Школьніка Володимира  Яковича,
Старожукову Аліну Альбертівну, Нінько Ірину Олександрівну.
( Протокол лічильної комісії  №12 від 14.04.2017р.)
По тринадцятому     питанню порядку денного:
«Обрання Голови Наглядової Ради Товариства з числа обраних членів
Наглядової Ради»
Слухали Голову зборів, яка запропонувала прийняти рішення, проект якого міс-титься  в бюлетені для голосування №13 . Проект рішення оголошено на зборах: обрати Головою  Наглядової ради Товариства - Баленко Ігоря Миколайовича та надати йому повноважень , передбачених Статутом Товариства.
Голосували по тринадцятому питанню :
За - 472841голосів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на зборах
Проти   -  не має голосів;
Утримались  - не має голосів
Рішення прийнято
Вирішили: обрати Головою  Наглядової ради Товариства   Баленка Ігоря
Миколайовича та надати йому повноважень , передбачених
Статутом Товариства.
( Протокол лічильної комісії  №13 від 14.04.2017р.)
По чотирнадцятому     питанню порядку денного:
« Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з  обраними  членами Наглядової  Ради  Товариства. Обрання  уповноваженої особи  на   підписання цих договорів»
Слухали члена Правління  Кобилинську Н.М., яка запропонувала прийняти рішен-ня, проект якого міститься в бюлетені для голосування №14.  Проект рішення оголошено на зборах: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової Ради Товариства. Надати повноваження Голові правління Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
Голосували по чотирнадцятому  питанню :
За - 472841голосів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на зборах
Проти   -  не має голосів;
Утримались  - не має голосів
Рішення прийнято
Вирішили: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової Ради Товариства. Надати повноваження Голові правління Товариства Марченко В.В. підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
( Протокол лічильної комісії  №14 від 14.04.2017р.)
По п’ятнадцятому   питанню порядку денного:
«Зміна місцезнаходження  Публічного акціонерного товариства  «Кияни»
Слухали Голову зборів Марченко В.В., яка повідомила, що в зв’язку з переймену-ванням   проспекту Московський на проспект Степана Бандери, місцезнаходження та юридична адреса ПАТ «Кияни» змінилась, та запропонувала прийняти рішення, проект якого міститься  в бюлетені для голосування №13, проект рішення оголошено на зборах:   місцезнаходження та   юридична адреса ПАТ «Кияни»- проспект Степана Бандери, буд.9,
м. Київ, 04073.
Голосували по п’ятнадцятому   питанню :
За - 472841голосів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на зборах
Проти   -  не має голосів;
Утримались  - не має голосів
Рішення прийнято
Вирішили: зазначити місцезнаходження та   юридична адреса ПАТ «Кияни»- про-спект Степана Бандери, буд.9, м. Київ, 04073,
( Протокол лічильної комісії  №15 від 14.04.2017р.)
По шістнадцятому   питанню порядку денного:
«Внесення змін та доповнень  до Статуту ПАТ «Кияни»: Затвердження нової редакції Статуту Товариства; Обрання   уповноваженої особи на підписання Статуту в новій редакції»
Слухали Голову зборів Марченко В.В., яка запропонувала внести зміни та допов-нення до Статуту ПАТ «Кияни», в зв’язку з внесенням змін до Закону України «Про акціо-нерні товариства» та зміною місцезнаходження Товариства. Затвердити нову редакцію Статуту ПАТ «Кияни» та уповноважити Голову правління Товариства на підписання нової редакції Статуту» , здійснити всі дії, необхідні для проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства. В зв’язку з чим, запропонувала прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №16. Проект рішення оголошено на зборах: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, в зв’язку з внесенням змін до Закону  України  «Про акціонерні товариства» . Затвердити нову редакцію  Статуту ПАТ «Кияни».  Уповноважити Голову правління ПАТ   «Кияни»   підписати  нову редакцію Ста-туту ПАТ «Кияни» та здійснити відповідно до вимог законодавства України його держав-ну реєстрацію. Рішення приймається простою більшістю у ¾ голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах.
Голосували по  шістнадцятому    питанню :
За - 472841голосів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на зборах
Проти   -  не має голосів;
Утримались  - не має голосів
Рішення прийнято
Вирішили: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, в зв’язку з внесен-ням змін до Закону  України  «Про акціонерні товариства» . Затвердити нову редакцію  Статуту ПАТ «Кияни».  Уповноважити Голову правління ПАТ   «Кияни» Марченко Вален-тину Василівну   підписати  нову редакцію Статуту ПАТ «Кияни» та здійснити відповідно до вимог законодавства України його державну реєстрацію.
( Протокол лічильної комісії  №16 від 14.04.2017р.)
По сімнадцятому   питанню порядку денного:
«Внесення змін до Положення про Наглядову Раду ПАТ «Кияни» шляхом
затвердження його в новій редакції.»
Слухали Голову зборів Марченко В.В., яка запропонувала внести зміни до Поло-ження про Наглядову Раду ПАТ «Кияни». Затвердити Положення про Наглядову Раду ПАТ
«Кияни»  в новій редакції. В зв’язку з чим, запропонувала прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №17.  Проект рішення оголошено на зборах: Внести зміни до Положення про Наглядову Раду ПАТ «Кияни». Затвердити Положення про Наглядову Раду ПАТ «Кияни»  в новій редакції.
Голосували по  шістнадцятому    питанню :
За - 472841голосів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на зборах
Проти   -  не має голосів;
Утримались  - не має голосів
Рішення прийнято
Вирішили: Внести зміни до Положення про Наглядову Раду ПАТ «Кияни». Затвер-дити Положення про Наглядову Раду ПАТ «Кияни»  в новій редакції.
( Протокол лічильної комісії  №17 від 14.04.2017р.)
Порядок денний зборів вичерпаний.
Закінчення Зборів: об 15 год. 50 хв. «14» квітня 2017 р.
Чергові загальні збори акціонерів ПАТ  «Кияни» вважаються закритими.
Голова Зборів                                                        В. В. Марченко
Секретар Зборів                                                   С. С. Володіна

онлайн фильмыjoomla шаблоны